האוצר מציג: שמירה על כספי החוסכים

האוצר מציג שני צעדים, הראשון הסדרה מקיפה של איתור בעלי חשבונות רדומים והשני מודל המפחית את הסיכון בפנסיה לפי גיל החוסכים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט' בטבת תשע"ב

האוצר מציג: שמירה על כספי החוסכים-ערוץ 7
הסכמה מפורשת. פרופ' שריג
פלאש 90

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, הציגו היום את הצעדים לשמירה על חסכונות הציבור: המודל לאיתור חשבונות רדומים בחיסכון הפנסיוני, בדרך של הסדרה מקיפה לאיתור חוסכים שהקשר עמם נותק ויורשים של חוסכים שנפטרו; והמודל החכ"מ (חסכון כספי מותאם) אשר מגדיר הוראות לצמצום הדרגתי של הסיכון במהלך תקופת החיסכון והתאמת מסלול ההשקעה לגילאי החוסכים לפנסיה.

לפי ההערכות, קיימים כ – 15 מיליארד שקלים במוצרי החיסכון הפנסיוני (בקרנות פנסיה, בביטוחי מנהלים, בקופות גמל ובקרנות השתלמות) אשר שייכים לחוסכים שאינם מודעים לקיומם, או רשומים על שם חוסכים שנפטרו והיורשים הרשומים בחשבונות לא מודעים לקיום הכספים להם הם זכאים. הסדרת איתור חוסכים ויורשים צפויה לצמצם באופן משמעותי את המקרים של ניתוק הקשר בין הגופים המוסדיים המנהלים את כספי החיסכון לבין החוסכים.

עיקרי הצעדים:

· טיפול במלאי הכספים הקיים – החל מהיום ידרשו הגופים המוסדיים לטפל במלאי מנותקי הקשר הקיים.

· הגופים המוסדיים ידרשו ליזום פעולות לאיתור חוסכים ויורשים - הגופים מוסדיים יחויבו לפעול באופן יזום לחיפוש הזכאים לכספים במוצרים פנסיוניים שבניהולם. כל גוף מוסדי יידרש לקבוע נוהל לאיתור חוסכים או יורשים שהקשר עמם נותק, על בסיס רשימת פעולות שכלולות בהסדרה. רשימה זו כוללת פנייה של הגוף המוסדי לסוכן או יועץ פנסיוני שמונה על ידי החוסך לטפל בחשבון החיסכון, למרשם האוכלוסין, לרשם לענייני ירושה, למעסיק האחרון, לאיגוד מקצועי, למאגרי מידע אשר עשויים לסייע דוגמת אתר בזק 144, אתרי האינטרנט של חברות הסלולארי המאפשרים קבלת מספר הנייד העדכני, שירות עקוב אחרי של חברת דואר ישראל ועוד.

· תמריץ כלכלי לאיתור: יופחתו דמי ניהול לשיעור הפסדי של 0.2% עבור חשבונות רדומים - במידה והגוף המוסדי לא הצליח אחרי פרק זמן של שנה לאתר את החוסך שהקשר עמו נותק, או לא עשה את כל הפעולות שנדרשו ממנו בהסדרה לצורך איתור מוטבים של חוסך שנפטר, יופחתו דמי הניהול לשיעור של 0.2% עבור חשבונות רדומים.

· "הסדרה מונעת" - טיוב המלאי הקיים של נתוני החוסכים ברשומות הגופים המוסדיים אל מול מרשם האוכלוסין. כך לדוגמא ניתן יהיה לאתר חוסך שמספר תעודת הזהות שלו שגויה, ובכך להקטין את הסיכון שינותק הקשר עם חוסכים אלה בעתיד.

· פיקוח ומעקב הדוקים אחר יישום ההסדרה על ידי אגף שוק ההון - במסגרת ההסדרה הגופים המוסדיים יידרשו לדיווחים תקופתיים למשרד האוצר אשר יהוו כלי בידי האגף לצורך פיקוח על יישום ההסדרה ואכיפתה.

התקנות יכנסו לתוקף מיום פרסומן ברשומות.

המודל החכ"מ (חסכון כספי מותאם) בא לתת מענה לבעיית חוסר ההתאמה בין תמהיל ההשקעות למאפייני החוסכים לפנסיה. מרבית כספי החוסכים מנוהלים במסלולים כלליים, כאשר כספי חוסכים מבוגרים מנוהלים ביחד עם כספי חוסכים צעירים, על אף שמאפייניהם וצרכיהם שונים זה מזה.

ההסדרה באה בהמשך להחלטת הממשלה שהטילה על הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לנקוט בפעולות לשם יצירת מסלולי השקעה התלויים באופק החיסכון. בנוסף, המשבר הפיננסי שפקד את שוקי ההון בארץ ובעולם בשנת 2008, חידד את הצורך בהתאמת מסלולי ההשקעה למאפייני החוסכים במוצרי החיסכון הפנסיוני השונים (קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים). העיקרון המנחה בהסדרה המוצעת הוא הקטנת הסיכון בתיק ההשקעות של החוסך ככל שהוא מתקדם בגיל, ובמיוחד בהתקרבותו לגיל הפרישה.

עיקרי המודל:

· הגופים המוסדיים יבנו את המודל  החכ"מ לפי שתי אפשרויות שנקבעו בתקנות, כשהמטרה היא להביא צמצום הדרגתי של הסיכון במהלך תקופת החיסכון.

· לעמית תישמר הזכות לבצע בחירה אקטיבית לגבי אופן ניהול החיסכון שלו.

· המודל יחול גם על חסכונות קיימים.

· על מנת למנוע זעזועים המודל  ייושם באופן הדרגתי.

ההסדרה הועברה לאישור ועדת הכספים בכנסת.

באוצר מציינים, כי שני המודלים מפורסמים לאחר דיונים מעמיקים עם הגופים המפוקחים והתייעצויות עם גורמים רלוונטיים נוספים בשוק ההון, בהמשך לפרסומן של שתי טיוטות בנושאים אלו לציבור.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ציין כי "היום אנחנו מחליטים שתי החלטות היסטוריות. האחת איתור חשבונות רדומים, קרי כ- 15 מיליארד ₪ ישובו לבסיסם - ישובו לאזרח שעבד בצעירותו ולא זוכר היכן חסך או ליורש שקיבל ירושה ולא ידע על קיומה. אנחנו רואים לנגד עינינו כספים רבים שצריכים לשוב לבעליהם. ההחלטה השנייה היא המודל החכ"מ, לפיה אנו מתאימים אפיק חסכון לאופיו של החוסך. אנו פועלים לשמור על האזרח תוך צמצום הדרגתי של הסיכון בתקופת החיסכון".

סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, הוסיף "אני מברך על פרסום חבילת הצעדים אשר נועדה לשמור בצורה טובה יותר על כספי ציבור החוסכים לפנסיה, וציין כי התאמת מסלול החיסכון והסיכון הגלום בו למאפייני החוסך ולגילו, הינם חלק מהצעדים אשר יישמו לקחי המשבר הפיננסי העולמי של שנת 2008".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, סיכם "תקנות איתור מוטבים והמודל החכם הם שניים ממספר צעדים בדרך להבטחת פיקוח אפקטיבי על כספי החיסכון הפנסיוני אשר לוקח בחשבון בעיקר את הבטחת ביטחון החוסכים".