שר התמ"ת, שלום שמחון אישר ביצועה של תכנית חומש להעצמת החינוך הטכנולוגי, וזאת במטרה להפוך את החינוך המקצועי לנדבך משמעותי בפיתוח משק ישראלי מתקדם ובחיזוק התעשייה והתרומה לתוצר, תוך טיפוח הון אנושי איכותי, מקצועי, מיומן, אפקטיבי ויצרני.

לדברי השר שמחון, "אנו מזהים כיום כשל שוק בתחום גיוסם של עובדים מקצועיים נדרשים במשק. במצב כזה ראוי שהממשלה תתערב במתן פתרונות ותמריצים, כאשר השוק אינו מצליח לייצר פתרונות באופן טבעי. מסד חזק איכותי ורחב של חינוך מקצועי לנוער המכוון לצרכי המשק וצה"ל, יחזק את המערכת הכלכלית ויעצים את יכולתה להתמודד עם אתגרים עתידיים".

שמחון הוסיף, כי בעת הזאת נוצרה הזדמנות לחיזוק החינוך המקצועי בשל מספר סיבות: דרישה הולכת וגוברת של גורמי המשק וצה"ל לפתרונות מול מחסור חריף בכוח אדם מקצוע, גישה חדשה בקרב חלק מגורמי המשק, המחייבת ומעודדת השתלבות וסיוע של מעסיקים בהכשרת בני נוער למקצוע, המלצות ארגון ה-OECD  להרחיב את החינוך המקצועי בישראל על פי המקובל במדינות המפותחות, ושינוי בשיח החינוכי תוך הכרה בהעדר מענה ראוי למחצית בני הנוער המסיימים את ביה"ס ללא בגרות וללא אופק תעסוקתי.

על פי התכנית שגובשה באגף להכשרה מקצועית בתמ"ת, בתוך חמש שנים יוכפל מספר הלומדים במסגרות ההכשרה המקצועית לנוער שבפיקוח משרד התמ"ת מ- 13,300 ל- 26,600 ויגדל שיעור הזכאים לתעודת מקצוע מ- 65% ל- 75%.  בד בבד ינקטו צעדים משמעותיים שיביאו להכשרתם של בוגרים איכותיים ובעלי אופק לימודי מקצועי ההולם את צרכי המשק, תוך שדרוג משמעותי במיצובו של תחום ההכשרה המקצועית.

שלום בן משה, העומד בראש האגף להכשרה מקצועית מדגיש כי הצלחתה של התכנית מותנית ונסמכת על שיתופי פעולה הכרחיים עם גורמי מפתח במשק, בראשם משרד החינוך, שלמדיניותו ביחס למעבר תלמידים המתאימים לרכישת מקצוע, יש השפעה גדולה, צה"ל, הרשויות המקומיות, ארגוני המעסיקים, ורשתות החינוך.

לשם יישום היעדים מתכוונים בתמ"ת לצמצם היקף הנשירה הגלויה והסמויה, להגדיל מספר בתיה"ס המקצועיים, תוך עדיפות לבתי ספר בתוך מפעלים מובילים ובמכללות מה"ט, לשפר את תדמית החינוך המקצועי ובתיה"ס המקצועיים, להגדיל את מספר התלמידים החרדים בחינוך המקצועי ולתמרץ מעסיקים להעסקת חניכים באמצעות כלי התמיכה והסיוע של משרד התמ"ת.

במסגרת התכנית יושם דגש על הצבת אופק לימודי מקצועי ההולם את צרכי המשק. המטרה היא להכפיל פי 2 את מספר הבוגרים המושמים בעבודה במקצועם, לשלש את מספר הבוגרים המושמים בתעשייה המתקדמת, לשלש את מספר הבוגרים הממשיכים למסלול טכנאי/הנדסאי ( מ-300 ל-900) ולהגדיל את שיעור החניכים המועסקים במקצוע ב 15% (מ-66% ל-75%).

לדברי שלום בן משה, הדגש יהיה על התחומים החסרים לתעשייה, תוך הפעלת מערך לימודים מעודכן המותאם לצרכי המשק, שינוי תמהיל המגמות ופיתוח מסלולי המשך לאופק מקצועי מתקדם.  במשרד התמ"ת רואים חשיבות רבה בעידוד בני נוער לפנות למסלולים המקצועיים, ולהפעיל מסלולים אלו באזורי תעשייה מרחביים.