דולרים
דולריםפלאש 90
במהלך חודש ינואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.3%, מול האירו השקל נחלש ב- 0.3%, ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל ב- 0.3%, כך עולה מנתוני בנק ישראל.

במקביל, נחלש הדולר בחודש ינואר מול רוב המטבעות בעולם ובכלל זה בכ-2% מול האירו, בכ- 2.3% מול הפאונד הבריטי ובכ- 1.5% מול היין היפני.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש ינואר ועמדה על 6.9%, בהשוואה ל- 7.5% בחודש דצמבר.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה גם כן בחודש ינואר לרמה של 11.3%, בהשוואה ל- 12% בחודש דצמבר.

לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עמדו בחודש ינואר ברמה ממוצעת של 14% ו- 11.3% בהתאמה, בהשוואה ל 16% ו- 13.1% בהתאמה בחודש דצמבר.