תשלומי ההורים ייקבעו עד אוגוסט

מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה רקאשונה את הצעת החוק, לפיה תשלומי ההורים ייקבעו עד אוגוסט ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ב באייר תשע"ב

למנוע הגבלת חשבון
למנוע הגבלת חשבון
צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק לשינוי חברתי-כלכלי שהגישה הממשלה.

לפי הצעת החוק, תשלומי ההורים הנגבים לפי חוק ייקבעו בתקנות וזאת במקום בהחלטת השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת ופרסומה בחוזרי המנכ"ל כפי שהיה נהוג עד היום.

כמו כן, מוצע לקבוע כי התקנות הראשונות יותקנו עד אוגוסט ובהן יקבע השר את תשלומי ההורים שנקבעו לשנת הלימודים התשע"ב ואושרו בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת. עוד מוצע לקבוע כי סכומי תשלומי ההורים הנקובים בתקנות כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן וכי כל שינוי בתקנות יהיה באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת. תחילת התיקון המוצע יהיה החל משנת הלימודים התשע"ג (אוגוסט 2012) ואילך.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "סעיף 6 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, שעניינו זכות לימוד חינם, קובע בסעיף קטן (ד) סייג, ולפיו "...רשות החינוך המקומית או בעל מוסד החינוך יהיו רשאים, באישור השר, לגבות תשלומים והחזר הוצאות, בשיעורים שהשר יקבע, בעד אספקה שהם נותנים לו, ובעד שירותים שהם נותנים לו... אישור השר וקביעת שיעור התשלומים והחזר ההוצאות בידי השר טעונים אישור עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת".

"...תשלומי ההורים כאמור נחלקים לתשלומי חובה ולתשלומי רשות. בעבר היו נהוגים כמה תשלומי חובה, אך במהלך השנים בוטלו חלקם ולחלקם ניתן מעמד של "תשלום רשות". כיום תשלום החובה היחיד הוא תשלום בעבור ביטוח תאונות אישיות (וכן תשלום חובה המוגדר "תשלום מיוחד" בעד שירות מקיף של בריאות השן, שמותר לגבותו במוסד חינוכי שהשירות ניתן בו). תשלומי רשות נגבים כיום על פי שבעה סעיפים: סל תרבות, מסיבות סיום, מסיבות כיתתיות, טיולים, השאלת ספרי לימוד, ארגון הורים ארצי וועד הורים יישובי".

משרד החינוך מפעיל מערך סיוע לתלמידים נזקקים שהוריהם מתקשים לשלם את תשלומי ההורים הנגבים במוסדות החינוך. ועדה בית ספרית בראשות מנהל בית הספר קובעת איזה תלמידים זכאים לקבל סיוע בהתאם לתקציב המוקצה לבית הספר על ידי משרד החינוך. במסגרת החלטת הממשלה מס' 4088, מ-8 בינואר 2012, ניתנה תוספת תקציבית של 500 מיליוני שקלים חדשים בפריסה מלאה, בין השאר, כדי לסייע להורים המתקשים בתשלום תשלומי ההורים.

מוצע לתקן את החוק כך שתשלומי ההורים ייקבעו בתקנות במקום בחוזרי המנכ"ל כפי שהיה נהוג עד היום. כמו כן מוצע לקבוע, כי התקנות הראשונות לעניין זה יותקנו עד 2 באוגוסט 2012 ובהן יקבע השר את תשלומי ההורים שנקבעו לשנת הלימודים התשע"ב ואושרו בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת לפי סעיף 6(ד) לחוק כנוסחו לפני תחילתו של החוק המוצע.

עוד מוצע לקבוע, כי סכומי תשלומי ההורים הנקובים בתקנות כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן וכי כל שינוי בהם ייקבע על ידי שר החינוך ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. לפי המוצע, עדכון ראשון של סכומי תשלומי ההורים יהיה ביום 1 באוגוסט 2012. כמו כן מוצע לקבוע כי תחילתו של התיקון המוצע יהיה החל משנת הלימודים התשע"ג (אוגוסט 2012) ואילך".

10 ח"כים תמכו בהצעה וח"כ אחד התנגד. ההצעה תועבר לוועדת החינוך, התרבות והספורט, להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.