דירה
דירה צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיה קופת גמל תהיה פטורה ממס על הכנסותיה מהשכרת דירות מגורים לטווח ארוך; הצעת החוק באה כחלק מהמלצות ועדת טרכטנברג.

הצעת החוק באה לקבוע כי קופת גמל בעלת דירות מגורים בבניין להשכרה, שהייתה לה הכנסה מהשכרת הדירות כאמור, תהיה פטורה ממס על הכנסה זו בהתקיים התנאים המופיעים בחוק, זאת על מנת להשלים את סל התמריצים לעידוד פרויקטים של השכרה לטווח ארוך.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "באוקטובר 2011 החליטה הממשלה בהחלטה, מס' 3756 לאמץ את עיקרי המלצות הועדה לשינוי כלכלי-חברתי, שמינה ראש הממשלה בראשותו של פרופסור מנואל טרכטנברג, ושחבריה היו נציגים של משרדי הממשלה, נציגי האקדמיה ונציגי ציבור ולבצע בהקדם את הפעולות הנדרשות ליישמן. המלצות הוועדה הנוגעות לתחומים שונים חולקו לארבעה פרקים עיקריים – דיור, יוקר המחייה והתחרותיות, שירותים חברתיים ומסים. בפרק הדיור, המליצה הועדה, בין השאר לפעול לפיתוחו של שוק השכרה של דירות מגורים לטווח ארוך. הוועדה המליצה לעודד את הגופים המוסדיים להשקיע בשוק זה, הואיל ומדובר באפיק השקעה אטרקטיבי בעבורם, בשל היותו סולידי ולטווח ארוך  לשם כך, ומאחר שהגופים המוסדיים אינם משקיעים בתחום זה בישראל, המליצה הוועדה לממשלה לפעול להסרת חסמים בתחום הקרקע, התכנון והמיסוי".

"ברוח המלצות הוועדה, החליטה מועצת מקרקעי ישראל, בהחלטה מספר 1248 מיום 30 בינואר 2012, שעניינה הקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה, לשווק מכרזי קרקע להשכרה בלא מחיר מינימום.  עלותה התקציבית של ההחלטה הוערך בכ– 600 מיליון שקלים חדשים בשנה מהפסד הכנסות בקרקע. כדי להשלים את סל התמריצים לעידוד פרויקטים של השכרה לטווח ארוך, מוצע לתמרץ קופות גמל להשקיע בפרויקטים כאמור על ידי קביעה מפורשת של פטור ממס, בתנאים הקבועים בחוק המוצע, על הכנסה מהשכרת דירות מגורים בידי קופת הגמל  יובהר, כי לקופות הגמל, כהגדרתן בסעיף (2)9 לפקודת מס הכנסה, ניתן כבר היום, בהתאם לדין הקיים, פטור ממס על הכנסות שאינן מעסק, לפי הסעיף האמור  התפיסה העומדת מאחורי הפטור ממס היא כי הכנסתה של קופת הגמל שייכת בסופו של דבר לעמיתים אשר השקיעו בה, וקופת הגמל היא, למעשה, מעין צינור להעברת ההכנסות לעמיתים. לפיכך, ומאחר שלגופים אחרים קיימות הטבות מס אחרות, היוצרות תמריצים להשקיע בהשכרת דירות, ואשר תוצאתן דומה לתוצאת החוק המוצע. מוצע ליתן את הפטור המוצע רק לקופות גמל."

15 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.