כסף שטרות
כסף שטרות פלאש 90

על פי ניתוח התפתחות השכר בתעשייה שנערך על-ידי אגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים, חלה האטה בקצב עליית השכר הממוצע בתעשייה ברבע הראשון של 2012.

בדומה לממוצע במשק, גם בתעשייה חלה עלייה נומינלית (שקלית) של 2.5% בשכר הממוצע למשרת שכיר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, זאת לאחר עלייה של 3.5% ברבע האחרון של 2011 ושל 5.1% ברבע השלישי של 2011.

מגמת ההאטה בקצב גידול השכר חלה על רקע הקיפאון בפריון העבודה (תוצר לשעה) בתקופה הנסקרת.

השכר החודשי הממוצע בתעשייה עמד ברבע הראשון של השנה על  12,531 ₪, הגבוה בכ- 40% מהשכר הממוצע במשק ולמעלה מפי 3 משכר המינימום (4,100 ₪ לחודש).

ההאטה בקצב עליית השכר הנומינלי בתעשייה משקפת ירידה נומינלית בשכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית (ירידה של 0.4%), לצד האטה בקצב עליית השכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית. מנגד, האצה נרשמה בקצב עליית השכר בקבוצות ענפי הטכנולוגיות המעורבות.

הגידול השקלי בשכר הממוצע בתעשייה קוזז בחלקו הגדול בשל האינפלציה בשנה החולפת (1.8%). כך,  עלה השכר הריאלי הממוצע למשרת שכיר בתעשייה ברבע הראשון של 2012 בשיעור מתון יחסית, של  0.7% בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2011, בהמשך לעלייה של 0.9% ברבע האחרון של 2011.

הגידול הריאלי בשכר הממוצע בתעשייה נגזר בחלקו הגדול מעליות שכר בקבוצות ענפי הטכנולוגיות המעורבות, לצד עלייה קלה גם בשכר הממוצע בענפי הטכנולוגיה המסורתית. עליות אלו, קוזזו בחלקן בשל ירידה בשכר הריאלי בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית.

ירידה ריאלית של 2.2% נרשמה בשכרם של העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית (ההיי-טק) ברבע הראשון של השנה, לאחר עלייה ריאלית של 0.8% ברבע האחרון אשתקד. ירידה זו, נגזרה מירידה ריאלית בשכר הממוצע של העובדים בענפי כלי ההובלה (5.5%-), ציוד התקשורת האלקטרוני (3.7%-) והציוד האלקטרוני לבקרה, פיקוח ורפואי (2.4%-), אך מותנה במקצת הודות לעלייה ריאלית בשכר הממוצע של העובדים בענף הרכיבים האלקטרוניים (2.5%). השכר הממוצע של עובדי הקבוצה הסתכם ברבע הראשון של 2012  ב- 18,245 ₪ לחודש, הגבוה מבין ארבעת קבוצות העתירות ופי 2 מהשכר הממוצע במשק. כך, למרות ירידת השכר בקבוצה, ממשיכה קבוצת ענפים זו למשוך כלפי מעלה את השכר הממוצע בתעשייה (כ- 45% מעל השכר הממוצע בתעשייה).

מנגד, גידול ריאלי מואץ, של 3.4%, נרשם בשכר הממוצע של קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית ברבע הראשון של השנה, לאחר עלייה ריאלית של 1.9% ברבע הקודם. עלייה זו, משקפת גידול ריאלי בשכר הממוצע בכל ענפי הקבוצה, אך כמחציתה נגזרה מגידול ריאלי מהיר, של 15.5%, בשכר הממוצע בענף הכרייה והחציבה. כך, בסיכום הרבע הראשון של השנה הסתכם השכר הממוצע בקבוצה ב- 10,866 ₪ לחודש (כ- 20% מעל השכר הממוצע במשק).

בנוסף, גידול ריאלי מחודש של 2.5% נרשם בשכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית בתחילת 2012, זאת לאחר ירידה ריאלית של 1.5% ברבע האחרון של 2011 ושל 0.4% ברבע שלפניו. עלייה זו, נגזרה ברובה מגידול ריאלי מחודש, של 5.1%, בשכר הממוצע של עובדי ענף הכימיה, לצד עלייה ריאלית מחודשת בשכר הממוצע בענף הציוד החשמלי (0.8%), אך מותנה בחלקה בשל ירידה ריאלית בשכר הממוצע בענף המכונות והציוד (1.9%-). כך, הסתכם השכר הממוצע בקבוצה  ב- 15,012 ₪ לחודש (כ- 70% מעל השכר הממוצע במשק וכ- 20% מעל השכר הממוצע בתעשייה

במקביל, גידול ריאלי של 1.0% נרשם ברבע הראשון של השנה בשכר הממוצע של העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, בהמשך לעלייה בקצב דומה בשני הרבעונים שקדמו (1.1%). עלייה זו, משקפת גידול ריאלי בשכרם הממוצע של העובדים בענפי הטקסטיל וההלבשה (3.0%), העץ והריהוט (2.2%), המזון (1.3%) וההוצאה לאור והדפוס (0.3%) למול ירידה ריאלית בשכר הממוצע בענפי העור וההנעלה (2.4%-) והנייר ומוצריו (2.5%-). כך, הסתכם השכר הממוצע בקבוצה ב- 8,297 ₪ לחודש (כ- 7% פחות מהשכר הממוצע במשק, אך פי 2 משכר המינימום).

השכר הגבוה ביותר בתעשייה ברבע הראשון של 2012 נרשם בענף הכרייה והחציבה – 32,856 ₪ בממוצע לחודש, פי 3.7 מהשכר הממוצע במשק ופי 2.6 מהשכר הממוצע בתעשייה. אחריו, בפער ניכר של למעלה מ- 55% מדורג ענף ציוד התקשורת האלקטרוני – 21,017 ₪ בממוצע לחודש, וענף ציוד בקרה ורפואי – 20,188 ₪ בממוצע לחודש.

מנגד, ענף העור וההנעלה ממשיך להיות בתחתית טבלת השכר בתעשייה - 6,280 ₪ בממוצע לחודש. למרות זאת, יודגש כי רמת שכר זו גבוהה בכ- 55% משכר המינימום (4,100 ש"ח לחודש).