BMW
BMWרויטרס

משרד האוצר הודיע הערב (רביעי) כי שרי הממשלה ייזכו לרכבי שרד חדשים מסוג BMW וסיטרואן.

במכרז דינאמי מקוון שערך לאחרונה מנהל הרכש הממשלתי בחטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה שבאגף החשב הכללי במשרד האוצר, לרכישת רכב שרד עבור שרי ממשלת ישראל ונושאי משרות  מקבילות זכו רכב מתוצרתBMW  דגם 528i ורכב מתוצר סיטרואן דגם Exclusive C5 לאחר שניתנו הנחות משמעותיות ממחירי השוק.

המכרז כולל רכישה, אספקה ותחזוקת כלי הרכב לשרים למשך השנתיים הקרובות, עם אפשרות להארכת ההתקשרות לתקופה של עד שנתיים נוספות. כלי הרכב במכרז זה מיועדים לשרת את שרי ממשלת ישראל ובעלי תפקידים ממלכתיים , בהיקף של כ- 50 כלי רכב.

גיבוש המפרט הטכני של כלי הרכב נערך על בסיס פרופיל השימוש וצורכי השרים כפי שנצבר בשנים האחרונות ולהתפתחויות שחלו בתחום טכנולוגיית כלי הרכב, מעטפת ביצועים המתאימה למתווה הפונקציונאלי הנדרש מרכב שרד ובכלל זה ביצועי מנוע, זיהום אוויר ובטיחות פסיבית ואקטיבית.  כמו-כן, נבחנו היבטי אחזקה וחובת רכש גומלין – בהתאם לתקנות.

זו הפעם הראשונה בה עורך מינהל הרכש הממשלתי ומינהל הרכב הממשלתי מכרז דינמי מקוון בתחום מכרזי הרכב. מכרז דינמי הוא מכרז שבו הליך התימחור מתבצע בצורה אקטיבית עד לשלב קביעת התוצאה הסופית. שיטה זו אמורה לייעל ולנצל משמעותית את ההליך המכרזי.

המכרז נערך בשני שלבים. בשלב המוקדם נבדקה התאמת ההצעה לדרישות המפרט וניתן ציון לאיכות ההצעה, בשלב השני נערך מכרז מקוון דינמי במסגרתו התמודדו המציעים על שיעור הנחה ממחיר הרכב וממחיר התחזוקה למשך ארבע שנים.

תוצאות המכרז מצביעות על  עמידה במדד יעילות אופטימלי לעורך המכרז תוך חיסכון כספי ניכר בהיקף ההוצאה הציבורית בתחום זה.