אינטרנט. לא רק בלטינית.
אינטרנט. לא רק בלטינית.פלאש 90

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, פתחה היום את הדיונים בהסדרת פעילות זירות המסחר החוץ-בורסאיות.

לאחרונה, אישר שר האוצר את טיוטת התקנות של רשות ניירות ערך, המשלימה את הסדרת תחום זירות המסחר האינטרנטיות. הרשות השקיעה מאמצים ניכרים בניסוח טיוטת התקנות שמסדירות לראשונה תחום חדש, שעד כה לא היה נתון לפיקוח.

במהלך השנים האחרונות, עם התפתחותו של האינטרנט, התפתח בעולם ובארץ מגזר של זירות פורקס אינטרנטיות, המאפשרות ללקוחותיהן לסחור בסוגים שונים של מכשירים פיננסיים (נגזרים וחוזים על מט"ח, מדדים, מניות סחורות וכו').

על פי ההערכות, פעילות בישראל למעלה מ-20 זירות כאלה, הפועלות לרוב מול לקוחות פרטיים ולא מתוחכמים או מוסדיים. על פי המתכונת השגורה בענף, נדרש לקוח להפקיד כסף מזומן בזירה וזו ממנפת אותו בעשרות עד מאות אחוזים כדי לבצע עסקאות בחוזים עתידיים על מטבע זר סחורות או מניות.

הסיכון הכרוך במינוף הגבוה, העדרן של בקרות בכל הנוגע לתנאי הכשירות של הזירות והמנהלים שלהן ובנוגע להפרדה בין כספי הלקוחות לכספי החברה הובילו את הרשות להתגייס להסדרתו של תחום פרוץ זה שאינו מוסדר היום על ידי אף גורם.

המדובר בתחום הסדרה חדש בארץ וגם בעולם – הסדרה שנחיצותה התבררה ביתר שאת נוכח תלונות רבות על נורמות לקויות השולטות בענף.

על פי המוצע הזירות יחויבו בקבלת רישיון מהרשות ויוכפפו לפיקוח הרשות לשם הבטחת הוגנות הזירה, הבטחת כספי לקוחותיה, וגילוי נאות. בנוסף, רמת המינוף של המכשירים הפיננסים תוגבל ויחולו על הזירות דרישות לעניין הון עצמי מזערי ונכסים נזילים.

פרק ההון העצמי המזערי והנכסים הנזילים המוצע מבוסס על קבוצה של מודלים לדרישת הון עצמי הקיימים בארה"ב, באירופה ובאוסטרליה, לצורך מיפוי הסיכונים היציבותיים הפוטנציאליים הקיימים בדרך פעילותן של זירות מסחר על סוגיהם השונים.

מטרתו של המודל הינה ליצור כרית בטחון באמצעות דרישה להון עצמי מזערי שתכליתה להגביר את ההסתברות, שחברה המנהלת את הזירה תוכל לפרוע את התחייבויותיה העומדות לפירעון בטווח הקצר באמצעות הנכסים שבידה, באופן מיידי. מטרה נוספת של מודל זה היא לצמצם בקרב מפעילי הזירה   נקיטת סיכונים מיותרים העלולים לאיים על פירעון ההתחייבויות שלה.

טיוטת התקנות כפופה לאישור ועדת הכספים של הכנסת ועם אישורה יכנס גם תיקון החוק לתוקף.