ברוקר בבורסה
ברוקר בבורסהפלאש 90

משרד האוצר הודיע היום לקבוצת "שערי ריבית" כי זכתה במכרז להקמה ותפעול מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים (אגרות חוב קונצרניות, הלוואות, פיקדונות וכו').

מטרת המכרז הייתה לבחור חברה אשר תספק לגופים מידע, שבאמצעותו יוכלו לשערך את נכסי החוב שלהם לשווי הוגן.

גופים מוסדיים מחויבים לחשב את שווי נכסיהם בשיטה המציגה נכסים לפי שווים ההוגן, כפי שקובע אגף שוק ההון.

לכן, התשואה הנזקפת לעמיתים משקפת את ערכם הכלכלי של הנכסים בתיק, ובכך נמנע סבסוד צולב בין עמיתים, כלומר מצב בו עמית לא יקבל את שמגיע לו.

למכרז הוגשו חמש הצעות אותן בחנו, בין היתר, וועדת מומחים שכללה מומחים חיצוניים מתחומי המימון, שוק ההון וכן נציגי גופים מוסדיים.

הקבוצה הזוכה תהיה אחראית על המתודולוגיה לקביעת מחירים ושערי ריבית להיוון תזרימי מזומנים של נכסי חוב לא סחירים. כמו כן תקים החברה מאגר שבו יכללו נתונים אודות נכסי חוב לא סחירים.