המכרזים הבעייתיים ואלה שלא היו במע"צ

ביקורת חריפה מטיח מבקר המדינה בהתנהלותה של חברת מע"צ, ומציג שורת דוגמאות למינויים בעייתיים, עבודות ללא מכרזים ועוד...

ערוץ 7 , א' בחשון תשע"ג

אילוסטרציה
אילוסטרציה
פלאש 90

בפרק העוסק בהתנהלות חברת מע"צ חושף מבקר המדינה ליקויים כבדי משקל, כהגדרתו, בניהול הפרויקטים שבאחריות החברה ובבקרה עליהם, ובכלל זאת חוסר תיאום עם גורמים שונים בטרם ביצוע הפרויקטים. כמו כן גילה תכנון וביצוע לוקים בחסר, כאלה שגרמו בהמשך לפגיעה באיכות הפרויקטים, לעיכוב בלוח הזמנים ולחריגה מהתקציב המוגדר.

ליקויים מוצא מבקר המדינה בהתנהלות המכרזים של מע"צ. בחודשים פברואר 2010 עד ינואר 2012 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין, ניהול תשעה מכרזים, שני פרויקטים בחברה והעסקת עשרה יועצים חיצוניים על ידי החברה, וגילה את הליקויים עליהם מצביע הדו"ח שהוא מפרסם היום.

בין ממצאי הדו"ח נקבע כי בתנאים שנקבעו במכרזי החברה לא נכללו רכיבי איכות, כגון ניסיון קודם בעבודה מול המציע. עובדה זו אינה מאפשרת לחברה לנצל את ניסיון העבר שלה בעבודתה מול הקבלן.

עוד העלתה הביקורת כי החברה לא פיתחה מערכת לניהול שוטף של הנתונים לגבי המכרזים, ובכלל זאת לא ריכזה נתונים לגבי המכרזים, נתונים משווים ונתונים על חריגות מהמכרז ומתקציבו. כמו כן הביקורת העלתה כי החברה לא ניהלה תיקי מכרזים הכוללים את כל מסמכי המכרז, כגון: פרוטוקולים של הוועדות; החלטות שהתקבלו לגבי המכרזים; שינויים שבוצעו במסגרת המכרזים.

משום כך מסמכי המכרז פזורים בין כל מחלקות החברה. כמו כן לא כל המסמכים של תהליך המכרז נסרקים ונשמרים במערכת ניהול המסמכים הממוחשבת של החברה. "ניכר אפוא חסר של תיק המרכז את כל מסמכי המכרז הקשורים בפרויקט".

המבקר מציג שורת דוגמאות לליקויים שגילה: במכרז מסוים הגישה חברה ב' שתי הצעות מחיר שונות. ועדת המכרזים לא פסלה את ההצעה אלא בדקה כל הצעה בנפרד, כאילו כל אחת מהשתיים הוגשה כדין.

מכרז "עד הלום" פורסם קודם להשלמת התכנון המפורט של הפרויקט. החברה לא ביצעה את כל הבדיקות הדרושות, כולל הכנת תקציב הפרויקט. בעקבות השינוי בשיטת הבנייה גדלה עלות הפרויקט בכ-7.8 מיליון ש"ח באחד מסעיפי החוזה. כמו כן, מנהל הפרויקט ביקש תוספות ניכרות לכמויות החומרים שנדרשו לביצוע הפרויקט לעומת הכמויות בחוזה המקורי דבר שהגדיל את עלות הפרויקט בכ-6.5 מליון ש"ח. החברה לא ביצעה הליך של הפקת לקחים בגין תוספות אלה. הפרויקט הסתיים כשבעה חודשים לאחר המועד המתוכנן המקורי.

בהליך מכרז, פרויקט הפרדה מפלסית כפר גבירול (להלן - כפר גבירול), פסלה החברה טכניקה מסוימת לביצוע הפרויקט, ואף הצהירה על כך בסיור הקבלנים. ואולם, במהלך ביצוע הפרויקט אישרה החברה לקבלן שזכה במכרז להשתמש בטכניקה שנפסלה. אישור של שימוש בטכניקה שנפסלה לשימוש במפורש על ידי החברה, לאחר חתימת הסכם עם הקבלן הזוכה, אינה עולה בקנה אחד עם כללי מינהל תקין ופוגעת בעקרון השוויון בין המתמודדים במכרז.

במהלך ביצוע פרויקט כפר גבירול נמצאו אי-התאמות רבות בהשוואה לאי התאמות בפרויקטים אחרים, דוגמת חוסר התאמה של חומרים או של רכיבים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות בחוזה עם הקבלן. עובדה זו מלמדת על כך שהגורמים המפקחים על עבודת הקבלן מטעם החברה לא עשו די כדי שהעבודות בפרויקט ייעשו בצורה היעילה ביותר ובהתאם לתכנון המוקדם. הכביש נפתח לתנועה בראשית ספטמבר 2009, ועבודות השלמה הסתיימו במרץ 2012, כלומר כשנתיים וחצי ממועד הסיום על פי החוזה.

נמצאו חמישה מקרים שבהם הורו עובדי החברה ליועצים או לקבלנים להתחיל לבצע עבודה עוד לפני קבלת אישור ועדת מכרזים, ללא חתימת חוזה ובניגוד לחוק חובת המכרזים ולנוהלי ההתקשרות של החברה עם בעל מקצוע מומחה. בחלק מן ההתקשרויות, הגורמים אשר הורו לסַפָּק לבצע את העבודות אינם נמנים עם עובדי החברה, אלא משמשים כמנהלי פרויקטים וכמתכננים אשר היוו גורם מקצועי וניהולי בעבודות שונות ואינם מחזיקים בסמכות כלשהי בנושא זה.

עוד מגלה דו"ח המבקר כי מע"צ העסיקה ארבעה עובדים בכירים לשעבר, שפרשו מהחברה כמה חודשים קודם לחתימת חוזה הייעוץ, כיועצים חיצוניים בניגוד לתקנות ולנהלים.

כמו כן, מדווח המבקר, הוסיפה חברת מע"צ את משרדו של היועץ המשפטי לשעבר למאגר יועציה המשפטיים בלי שפנתה פומבית כדי לאפשר למשרדי עורכי דין נוספים להיכלל במאגר. בכך פעלה בניגוד לעקרון השוויון ובניגוד לסעיף 5(ג) לתקנות.