יהודה וינשטיין
יהודה וינשטייןצילום: פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה הגיש היום (שני) לועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 את עמדתו בנוגע לבקשות השונות שהוגשו לפסילת רשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-19 ולבקשה לפסילת ח"כ חנין זועבי מלהתמודד.

הבקשות שהוגשו מתייחסות לרשימות בל"ד, רע"מ-תע"ל, "עוצמה לישראל", ש"ס ואגודת ישראל ואליהן נוספה כאמור בקשה לפסילת המועמדות האישית של ח"כ חנין זועבי.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה, בהתייחס לכל הבקשות, היא כי דינן להידחות, מאחר שלדעתו, כפי שיוצגה על ידי עורכי הדין ממחלקת הבג"צים של פרקליטות המדינה, הן אינן מציגות תשתית ראייתית מספקת המאפשרת לקבלן.

באשר לבקשות הפסילה הנוגעות לרשימות בל"ד ורע"מ-תע"ל - עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, כי חלק מן הראיות המצורפות לבקשות אכן מצביעות על קירבה מטרידה לרעיון של שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית, כמו גם על תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור.  עם זאת, הראיות העוסקות ברשימת רע"מ-תע"ל בהקשר זה הן ראיות חלשות, שעל-פני הדברים אינן מספיקות כדי להצדיק את פסילתה של רשימה זו, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקתו של בית המשפט העליון.

הראיות העוסקות ברשימת בל"ד הן אמנם משמעותיות ומטרידות יותר, ודברים ומעשים המיוחסים לחלק מהמועמדים ברשימה הם קשים וצורמים ביותר. עם זאת, מדובר בראיות שהן פחותות מהראיות שהוצגו נגד רשימת בל"ד ובשארה לקראת הבחירות הכלליות בשנת 2003 - אז אישר בית המשפט העליון את התמודדותם של רשימת בל"ד ובשארה בבחירות לכנסת ה-16.

כפועל יוצא מכך, הראיות כיום אינן עולות כדי "המסה הקריטית", הנדרשת בפסיקת בית המשפט העליון לשם פסילת רשימת מועמדים או מועמד מלהתמודד בבחירות לכנסת.

באשר לבקשה לפסילת מועמדותה האישית של ח"כ חנין זועבי - עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, כי על אף שבעניינה של ח"כ זועבי מדובר בהצטברות ראיות משמעותיות ומטרידות במיוחד, המתקרבות לגבול האסור - נראה שהבקשות עצמן אינן מצביעות על "מסה קריטית" דיה של ראיות בעניינה של ח"כ זועבי, שרק היא יכולה, בהתאם לפסיקה, להביא לפסילתה האישית מלהתמודד בבחירות לכנסת.

באשר לבקשות לפסילת רשימת "עוצמה לישראל" - עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, כי במקרה דנן, המבקשים אינם מבססים תשתית ראייתית משכנעת, ברורה וחד-משמעית, לטענתם כי רשימת "עוצמה לישראל" הציבה לעצמה כיעד מרכזי את שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. כל שמציגים המבקשים הינו מספר פרסומים, אשר אין בהם כדי להצביע על כך שמטרת הרשימה, מצעה או פרוגרמה מעשית כלשהיא של הרשימה, נועדו לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

באשר לבקשות לפסילת רשימת עוצמה לישראל בשל העילה של הסתה לגזענות, הרי שבעניין עילה זו הראיות שהובאו במסגרת הבקשות הן משמעותיות ומטרידות יותר, ודברים ומעשים המיוחסים לחלק מהמועמדים ברשימה הם קשים וצורמים ביותר. אולם, גם בעניינה של עילה זו הבקשות אינן מבססות "מסה ראייתית קריטית", המאפשרת פסילת רשימת מועמדים בבחירות לכנסת, בהתאם לאמות המידה הנוקשות שהותוו בפסיקת בית המשפט העליון.

באחת הבקשות לפסילת רשימת עוצמה לישראל גם נטען, כי תמיכתם של מועמדים ברשימה בתנועת כך, שכידוע הוכרזה על-ידי ממשלת ישראל כארגון טרור, מצדיק אף הוא את פסילתה של הרשימה. אולם, העילה הקבועה בסעיף 7א(א)(3) לחוק יסוד: הכנסת, היא תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב נגד מדינת ישראל; ולבקשה לא צורפו ראיות המבססות עילה זו, ולפיכך דין טענה זו להידחות.

באשר לבקשת הפסילה של רשימות ש"ס ויהדות התורה - עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, כי המבקשות אינן מבססות תשתית משפטית וראייתית משכנעת, ברורה וחד-משמעית לטענה כי רשימות ש"ס ויהדות התורה הציבו לעצמן כיעד מרכזי את שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

כל שצורף לתמיכה בבקשת הפסילה הם חלקים מתקנוני מפלגות ש"ס ואגודת ישראל, אשר אין בהם כדי להצביע על כך שמטרת המפלגות, מצען או פרוגרמה מעשית כלשהי שלהן נועדו לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. אין באמור בבקשה או בתקנונים שצורפו אליה, כדי להצביע על כך שיעד, ולא כל שכן יעד מרכזי, של המפלגות, הינו שלילת הגרעין הקשה של הדמוקרטיה, כהגדרתו בפסיקת בית המשפט העליון. ודאי שהחומר המצורף לבקשה כלל אינו מתקרב לכדי "מסה ראייתית קריטית" המתחייבת לשם פסילת רשימת מועמדים בבחירות לכנסת.