נצרת עילית: ליקויים מהותיים בתפקוד העירייה

המבקר מותח ביקורת חריגה על תפקוד עיריית נצרת עילית ושם דגש על מערכת יחסים עכורה בין ראש העיר לבכירים המשמשים "שומרי סף".

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ב בטבת תשע"ג

נצרת עילית: ליקויים מהותיים בתפקוד העירייה-ערוץ 7
נצרת עילית
פלאש 90

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, הקדיש פרק מיוחד בדו"ח הביקורת ברקשויות המקומיות לנעשה בעיריית נצרת עילית, זאת לבקשת הועדה לביקורת המדינה.

בדו"ח שמסכם את הביקורת מציין המבקר, כי "ממצאי הביקורת מלמדים על ליקויים מהותיים בתפקוד העירייה ועל קיומה של מערכת יחסים עכורה המתאפיינת בחוסר אמון בין ראש העירייה ובין הדרג המקצועי הבכיר - הגזבר והיועצת המשפטית – המשמשים גם "שומרי סף".

"לדעת משרד מבקר המדינה, מצב יחסים זה פוגע בפועל באינטרסים של העיר ותושביה ובתפקוד התקין של העירייה וראוי שמשרד הפנים יתערב בסוגיה לאלתר, ישתמש בסמכויותיו וינקוט את כל הצעדים הנדרשים להבטחת ניהולה התקין של העירייה לשם קיום מחויבותה כלפי תושביה", קובע המבקר.

המבקר מוסיף ומציין, כי "ראוי כי משרד הפנים יבדוק את האופן שבו ראש העירייה וראש המינהל העירוני קיבלו עובדים שלא לפי תקנות מכרזים לקבלת עובדים, ובהתאם לממצאי הבדיקה ישקול אם להביא את הסוגיה לידיעת הוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים ולטיפולה".

עוד עולה מהדו"ח, כי "ראש העירייה וראש המינהל העירוני היו מעורבים ישירות בקבלת עובדים לעבודה שלא לפי תקנות מכרזים לקבלת עובדים ושלא לפי דרישות קובץ ניתוח עיסוקים. עוד נמצא כי הם עצמם פעלו לקבלתם ולאישור תנאי העסקתם של אותם עובדים, לעתים שלא בהתאם לחוות דעתם של היועצת המשפטית ושל הגזבר, ובכך היו אחראים ישירות להוצאות כספיות ניכרות מקופת העירייה". המבקר קובע כי "ראוי שמכלול פעולות אלה יועברו לבחינתה של הוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים".