חוזר מנכ"ל:
תוגבל פתיחת ישיבות תיכוניות ואולפנות

משרד החינוך יפרסם מחר (שלישי) חוזר מנכ"ל אשר יקבע נהלים של שקיפות בכל הנוגע לתשלומי הורים בחינוך העל יסודי הממ"ד.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ח בטבת תשע"ג

משרד החינוך יפרסם מחר (ג') חוזר מנכ"ל המעגן הנחיות חדשות בהתאם להמלצות הועדה הציבורית לבחינת תשלומי ההורים בחינוך הממלכתי דתי, שמינה שר החינוך, גדעון סער.

שר החינוך מינה את הועדה הציבורית במטרה לקבוע המלצות שיובילו להורדת תשלומי ההורים בחינוך הממלכתי דתי (אולפנות וישיבות).

היום מפרסם משרד החינוך את הצעד הראשון במהלך להורדת תשלומי ההורים- שקיפות מוחלטת של התשלומים לציבור ההורים, לרבות פרסום חמשת מקבלי השכר הבכירים וקביעת מדיניות חדשה לחיזוק מוסדות החינוך הקיימים והמגוון בהם.

בימים אלה מתקיימים דיונים נוספים לקראת צעדים נוספים שבכוונת שר החינוך לנקוט להורדת נטל התשלומים. בין הנושאים הנידונים היא סוגיית הסעות תלמידים על פי קריטריונים חדשים ובצעדים נוספים. 

בחוזר המנכ"ל נקבע כי המוסדות יקיימו מדיניות של שקיפות תשלומים לציבור ההורים: בהתאם להנחה כי שקיפות תתרום להורדת תקורות ועלויות ובכך תסייע להורדת תשלומי הורים.

בין הנהלים:

יפורסם שכר חמשת בעלי השכר הגבוה: מנהלי בתי הספר בחינוך הממלכתי דתי (אולפנות וישיבות)  יידרשו לפרסם לציבור ההורים בבית הספר את חמשת התפקידים בגינם משולם השכר הגבוה ביותר בבית הספר (שכר חודשי ושכר שנתי) וכן את המקור התקציבי לתשלום השכר.

שקיפות בכל הנוגע לתשלומי הורים עבור תכניות לתגבור תורני: בתי הספר יחויבו לשקיפות מלאה בכל הנוגע לתשלומי ההורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית בבתי הספר. בהתאם להנחיה המנהלים ידרשו למסור להורים מראש פירוט של כל סעיפי הגבייה והסכום שהוקצה לכל סעיף. כמו כן ימסרו המנהלים להורים דו"ח מפורט של הביצוע שנעשה מכספי ההורים.

מדיניות חדשה של פתיחת מוסדות לימוד חדשים בחינוך העל יסודי בחמ"ד: המדיניות החדשה לפתיחת בתי ספר על יסודיים בחינוך הממלכתי- דתי נועדה לייצב ולחזק את בתי הספר הקיימים, למנוע ריבוי של בתי ספר קטנים ולאפשר קיום של מגוון תלמידים גדול יותר בכל בית ספר. על פי המדיניות פתיחת בית ספר על יסודי חדש ביישוב כלשהו תתאפשר רק אם אין בית ספר אחר הנותן מענה לצרכים ביישוב ובסביבתו.

מדיניות חדשה זאת אמורה לסייע בהורדת תשלומי ההורים מאחר ומשאביהם של בתי ספר קטנים מצומצמים באופן יחסי, דבר הגורם להעלאת נטל התשלומים על ההורים.