סטלי פישר
סטלי פישר ערוץ 7

נגיד בנק ישראל מינה, מתוקף סמכותו על פי חוקי הבנקאות, את שלושת החברים הקבועים בוועדה להצעת מועמדים ולמינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים.

כיו"ר הוועדה מונתה שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), הגב' איילה פרוקצ'יה. שני חברי הוועדה הנוספים שמונו הם: השר לשעבר וח"כ לשעבר חיים אורון והממונה לשעבר על ההגבלים העסקיים עו"ד דרור שטרום.

בתיקון לחוקי הבנקאות ממארס 2012 נקבע כי נגיד בנק ישראל ימנה ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. לוועדה שני תפקידים: בבנקים ללא גרעין שליטה, תפקידה הוא להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים לאסיפת בעלי המניות ובנוסף, בכל בנק (בין אם יש בו גרעין שליטה ובין אם אין בו גרעין שליטה), בהתקיים נסיבות מסוימות, תפקיד הוועדה הוא למנות דירקטורים.

על פי החוק, הוועדה מונה חמישה חברים. החברים הקבועים הם היו"ר – שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי ושני חברים שהם אנשי משק וכלכלה או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור; החברים המתחלפים הם שני דירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים בבנק הספציפי שהוועדה דנה בעניינו (דירקטורים חיצוניים לפי חוק החברות או דירקטורים חיצוניים לפי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין הדירקטוריון שהוציא המפקח).

מאז תיקון חוקי הבנקאות במארס 2012 ועד למינויים הנוכחיים פעלה, בהתאם להוראת המעבר, ועדה בראשות שופטת בית המשפט המחוזי (בדימוס) הגב' שולמית ולנשטיין ובהשתתפות מר נחמן רטנר ומר משה שליט.

נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, והמפקח על הבנקים, מר דוד זקן, ביקשו להודות לחברי הוועדה היוצאת על עבודתם המסורה. כמו כן, הודו הנגיד והמפקח לחברי הוועדה הנכנסת על נכונותם לקבל על עצמם את התפקיד ואיחלו להם הצלחה בתפקידם.