בית חולים חדרי ניתוח רנטגן
בית חולים חדרי ניתוח רנטגן חזקי עזרא

הויכוח הסוער שהתפתח בעקבות היוזמה של עמותתההומואים הדתיים "כמוך" לסבסד טיפול לשינוי הנטייה המינית הוא ויכוחחברתי ערכי חשוב אך איננו ויכוח מקצועי.

במסגרת הויכוח נעשה שמוש בפסיכולוגיהובפסיכולוגים לכאן או לכאן, ולכן מצאתי לנכון להגדיר את הגישה המקצועית שלנו, מכוןשילה, לנושא, ובעיקר בהסברה מהו טיפול פסיכולוגי.

טיפולפסיכולוגי איננו "טיפול המרה" לא בתחום הנטייה המינית, ובכלל, איננומנסים להמיר או לשנות משהו מהותי במבנה הביולוגי והנפשי של האדם. אדרבה, המאמץ בטיפול,באמצעות אמפטיה ואינטרוספקציה לנסות לחבור לעולמו הפנימי של האדם ולנסות לעבוד עלמרכיבים רגשיים והתנהגותיים אשר פוגעים בתיפקוד, בהרגשה הפנימית שלו, או בהסתגלותוהחברתית. העקרונות הבסיסיים לטיפולפסיכולוגי החלו בגישה הדינמית שהיא פיתוח ויישום של התיאוריה הפסיכואנליטית אשרעברה תמורות ושינויים שבאים לביטוי בפסיכולוגיית העצמי, ההתייחסותיתוהאינטרסובייקטיבית.

לעומתם קיימת  הגישהההתנהגותית אשר נקודת המוצא שלה הוא הסימפטום המופיע בגלוי למטופל וסביבתו וגורםלו או לסביבתו הקרובה בעיות. אך גם כאשר הטיפול הוא התנהגותי ולא דינמי, ההשערההיא שהטיפול בסימפטום יסייע בתמורות חשיבתיות, רגשיות והתנהגותיות אך לא מדוברב"המרה" או החלפת האישיות של האדם ונטיותיו הטבעיות. מה שחשוב הואשנקודת המוצא של טיפול פסיכולוגי היא קלינית, ולא דתית או מייצגת עמדה חברתיתפוליטית כזו אחרת.

 אכןבנושא הזהות והנטייה המינית אין ראיות חד משמעיות ודרך אחת להתמודד עם הנושא, אךהמיגוון של הזהות והנטייה המינית נע על רצף, והחלוקה להטרוסקסואלים והומוסכסואליםהיא לא דיכוטומית וחד משמעית. לעתים ההומוסכסואליות היא התנהגות וסימפטום, והגנהכנגד בעיות נפשיות חריפות יותר, ולעתים היא נטייה טבעית, כנראה מולדת עם סיבותגנטיות וביולוגיות.

האבחנה הקלינית היא לא תמיד ברורה, ובטיפול נכון להעריך ולאבחןנכון לפני שנגשים לטיפול כזה או אחר. כאשר מדובר בסכנות ביחס ל"טיפוליהמרה" עליהן  מזהירים אנשי מקצוע,הכוונה שלא נעשית אבחנה מבדלת מספיק טובה לפניהן. במידה ונקודת המוצא היא דתית,ערכית או חברתית, ולא קלינית, וללא השגחה פסיכולוגית קלינית ופסיכיאטרית, קיימתבכך סכנה רבה. למיטב הבנתנו "טיפולי המרה" אינם טיפול פסיכולוגי אלאטיפול חינוכי חברתי המעודד כיוון ברור, ומי שפונה אליהם שיקח את האחריות על עצמו.

מהנסיון הקליני שלנו עולה שאכן כאשר הנטייהההומוסכסואלית היא מובהקת קשה מאוד לאדם לשנות את נטייתו המינית, ולנהל חיי חברהומשפחה מקובלים. במקרים כאלו רק אנשים חזקים ונחושים במיוחד עם השקפה אמונית חזקהמסוגלים לבנות משפחה, ובדרך כלל יש לכך מחיר שצריך לשים לב אליו ולטפל.

מצדשני כאשר ההומוסכסואליות היא הגנה מבעייה נפשית עמוקה יותר, לעתים הטיפול בבעייההנפשית משנה את הסימפטום. כמו כן, כאשר הפרה-דיספוזיציה הביולוגית גנטיתלהומוסכסואליות איננה מובהקת וחזקה, ומתלווה לה השקפה אמונית או חברתית בעד הקמתמשפחה עם אשה, או ביחס לנשים לגבר, ניתן לסייע להם להתגבר על הנטייה. לרוב היצרהמיני ההומוסכסואלי עדיין קיים, אך ניתן להשיג רמת שליטה מסויימת בחשיבהובהתנהגות, וישנם כאלו המנהלים חיי משפחה טובים.

טיפולפסיכולוגי הוא רצוי גם לאנשים נורמטיביים ומתפקדים, והכרחי למי שסובל. לכן מומלץלהציע לכל מי שיש לו נטייה הומוסכסואלית לקבל טיפול פסיכולוגי, כדי לסייע לולהתמודד עם הלחצים הפנימיים והחברתיים הנובעים מנטייתו, גם כאשר האישיות שלו היאנורמטיבית. גם בחברה חילונית, שבה יש יותר פתיחות וסובלנות לקהילה, המצב הנפשי הואלא קל, על אחת כמה וכמה בחברה הדתית.