האדמו"ר מצאנז וכמה מחסידיו
האדמו"ר מצאנז וכמה מחסידיו פלאש 90

במהלך וועידה שקיים בסוף השבוע האחרון האדמו"ר מצאנז לרגל יום ההילולא של בעל 'דברי חיים' זצ"ל, התייחס האדמו"ר לקיצוץ התקציבי המסתמן בתקציבי עולם הישיבות. קטעים מדבריו צוטטו הבוקר (א') בעיתון החרדי 'המבשר'.

"היהדות החרדית בארץ ישראל נמצאת כיום במצב שהחושך יכסה ארץ, באשר קמו נגדנו מסיתים ומדיחים נגד היהדות החרדית בכלל וכנגד לומדי תורה בפרט המבקשים לפגוע בה ובלומדיה", אמר וציטט מדברי אביו כ"ק מרן האדמו"ר בעל 'שפע חיים' זי"ע בשיחת קדשו ביומא דהילולא כ"ה ניסן תשל"א, כי דרכנו היא תמיד להמליץ טוב על ישראל על הפרט ועל הכלל, אולם אנו מתכוונים כאן בדברינו כנגד אלו הכופרים והאפיקורסים המסיתים ומדיחים כנגד תורת משה רבינו ע"ה שעל זה אנו מחוייבים להלחם ולהיאבק עד כדי מסירות נפש.

"לדאבוננו הגענו כיום למצב שנטשטשו הגבולין, במשך 65 השנים מעת הקמת השלטון ראינו שבכל הזדמנות בקשו לנהל מלחמה כנגד התורה הק' ומצוותיה, בקשו לעקור כל זיק של תורה ויהדות, כל ראשי המדינה פעלו מאז ומתמיד מתוך כוונה זדונית זו, בה החלו מאז קמה התנועה הציונית לפני למעלה ממאה שנה כשבקשו להקים להם ישות מתוך מטרה לעקור את הכל רח"ל.

"בשנים הראשונות של השלטון, היו עדיין כאלה שנסחפו אחריהם, ביניהם אפילו יראים ושלמים שחשבו שתצמח מזה ישועה ליהודים, ובשעתו היו חייבים לעמול קשה במערכה רצופה שלא להיתפס לרעיונם ולע"ז שלהם של ה'כוחי ועוצם ידי', היו צריכים להילחם אז בחירוף נפש לא להיגרר חלילה אחרי המונם. כל העת היינו חייבים לנהל מלחמה עקבית לשמור על גחלת דת תורתנו הק', כדי שנוכל להמשיך בדרכי אבות בשמירת התורה והמצווה כמסורה לנו מדור דור. בחלוף הזמן, אפילו אלו שטעו ונסחפו אחריהם, נפקחו עיניהם לראות לאן הגיעו, נתגלה קלונם ברבים ונתקיימה התפילה והאלילים כרות יכרתון כשהרעיון הציוני התגלה כחרס הנשבר שאין בו ממש והכל הבל. כולם רואים בחוש שמרשעים יצא רשע.

"לצערנו הגדול, עפ"י דרך הטבע אין מקום גדול יותר לסכנה ליהודים יותר מארץ ישראל. השנאה לעם ישראל בעולם נעשית יותר ויותר גרועה רח"ל בגינם, כל אומות העולם מבקשים להכרית חלילה את עם ישראל, אנו מוקפים אויבים מכל עבר. כל התקוות של שלוה ובטחון עם מדינה התנפצו לרסיסים, ולולא ה' שהיה לנו מי יודע מה היה מצבנו.

"לדאבון כל ישנם עדיין כיום טועי לב ביניהם אפילו שומרי תורה, שעדיין עוד מגוננים עליהם ושמחים בהם, הם עצמם עדיין לא למדו לקח ממה שהגלו אלפי משפחות מהם מבתיהם לפני מספר שנים באכזריות נוראה, ועל אף כל זאת עדיין עומדים לגונן עליהם ונותנים יד לרדיפת הדת, לאחרונה קיבלתי", אמר האדמו"ר, "מאחד מהם מכתב ובו הוא מלין על התבטאותי בדרשה מתוך זלזול 'הציונים הקימו להם מדינה' וכי אני מתכחש שיש כאן מדינה עצמאית? לא עניתי לכסיל זה כאיוולתו, אבל עלינו לשאול בקול גדול, האם מדינה שברוב שטחי ריבונותה מפחד יהודי ללכת ברחוב – הלזה עצמאות ייקרא? כל החלטה שהם מקבלים הם הרי תלויים במדינה אחרת ופועלים לפי הוראותיה. האם ב'סמרטוט על עץ' ובשיר של איזה שיכור נקבע מושג של שלטון ומדינה. ניסו לחשוב פעם שהשלטון יהיה תריס ומגן בפני ההתבוללות כאשר רק במדינות העולם שייך להתבולל חלילה, אולם לדאבון כל לב הביאו לכאן המוני גויים מכל ארצות תבל להתבולל בתוך העם רח"ל".

"היום כדי לא להיתפס לרעיון הציונות לא צריך בחירה כלל, כל בר דעת מבין שאין בזה ממש. אבל מדהים מאד שאותם טועי לב שעדיין מגוננים עליהם, רואים תמיד רק טוב על פושעי ישראל ומלמדים זכות עליהם, ולעומת זאת על יראי ה' הם רואים רק רע כל היום ומסיתים כל העת נגדנו.

"עלינו לדעת, כי אמנם נכון שבס"ד קם לו בארץ ישראל עולם מפואר של רבבות לומדי תורה, מוסדות חינוך מפוארים המחנכים עפ"י דרך התורה והמסורה בלא שום שינוי וזיז כלשהוא, כאשר הכל נוסד למרות תעלוליהם ולמורת רוחם.

אבל ידוע שזה לעומת זה עשה אלוקים, לאור גילוי האור כך ריבוי החושך בעולם, ובתקופת גלות זו קמו עלינו מסיתים ומדיחים בכוח הסט"א להילחם בעם הנבחר, כי כל מה שהתורה מתרחבת, כוח הטומאה מנסה לעמוד ולהילחם כנגדה, ולכן דווקא בתקופה זו של הסתר פנים עלינו לקבל על עצמנו מסירות נפש כמו אברהם אבינו שנכנס לתוך כבשן האש בלי שום חשבון, זה הוא היסוד של קבלת התורה אשר לא תהא מוחלפת.

"בשעה זו של עיקבתא דמשיחא, מבקשים מלמעלה לנסות אותנו שנלמד תורה מתוך הדחק. אל לנו להתייחס כלל לכל איומיהם להצר את צעדינו, אלא לקבל על עצמנו עול תורה בשלימות ולהגביר חיילים לתורה אפילו מתוך דוחק בחיי צער ח"ו, לשנות את ההרגל ולהסתפק במועט, כאשר ידוע שלשלימות בעבודת ה' ניתן להגיע רק ע"י יגיעה ועמל והתגברות על היצר וזו מעלתו של האדם, ואיזהו גיבור הכובש את יצרו.

"מבקשים להביא אותנו לכך שנדע שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ויש להתפלל שכל אלו שהם מזרע אברהם יצחק יעקב יחזרו בתשובה שלימה, ויקבלו עליהם עול מלכותו יתברך ויתקיים בנו במהרה היעוד הגדול 'ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, והיה ה' למלך על כל הארץ, אמן".

המערכת כאן: "דרכנו היא תמיד להמליץ טוב על ישראל על הפרט ועל הכלל...", סוף ציטוט. אנחנו ממלאים אחר הדברים כפשוטם ובמלואם ולכן לא מאפשרים להגיב ומוחקים את התגובות שעלו עד עכשיו.