מחירי הגז הטבעי ידווחו רשמית

מחירי הגז הטבעי בישראל ידווחו באופן רשמי. שר האנרגיה והמים, סילבן שלום, חתם על צו הפיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים.

בני משה , ז' באייר תשע"ג

אתר קידוח "תמר"
אתר קידוח "תמר"
אתר BP

שר האנרגיה והמים, סילבן שלום, חתם ערב החג על צו הפיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של דיווח על רווחיות ומחירים. מדובר בצעד נוסף שנועד למנוע מצב בו תקבע רמת מחירים גבוהה מדי במשק, כתוצאה ממיעוט הספקים בשוק.  

חובת הדיווח תחול על שותפויות גז טבעי אשר נכון ל-1.09.2012 מוכרות גז טבעי או מחזיקות בחוזים חתומים למכירת הגז הטבעי. שותפויות אלו ידרשו למסור את המידע ברמת הפרויקט הבודד, ולהימנע מהעמסת הוצאות בגין פרויקטים אחרים. כמו כן, חובת הדיווח תחול על משווקי גז טבעי אשר מחזיקים בידיהם חוזים חתומים למכירת גז טבעי לצרכנים. חובת הדיווח על המחירים תחול באופן חצי שנתי, כאשר המועד הראשון לדיווח הינו ה-15.5.2013. זאת כפי שהמליצה ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד האנרגיה והמים.

ממשרד האנרגיה והמים נמסר כי לאחר חתימת שר האוצר על הצו יחויבו החברות לדווח למפקחת על המחירים במשרד האנרגיה והמים על  נתוני פעילותם במשק  הגז הטבעי.  בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך בפיקוח על מחיר הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר.