לחזור לעדיפויות של פעם. ורטהיימר
לחזור לעדיפויות של פעם. ורטהיימר פלאש 90

בחודש מאי נמדד בפעילות התקציבית של הממשלה עודף בסך של כ 0.9 מיליארד שקלים, כך נמסר ממשרד האוצר בעקבות אומדנים שהוכנו בחטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי. .

העודף התקציבי החריג, לאחר חודשים ארוכים של גירעון, נבע על פי הדיווח מתקבול מסים חד פעמי בסך של כ 1.7 מיליארד שקלים הנובע ממכירת יתרת מניות "ישקר" ממשפחת ורטהיימר לתאגיד האמריקני ברקשייר האת'ווי שבניהולו של וורן באפט.

בחמשת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הגירעון הממשלתי בסך של כ 6.8 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך של כ 5.5 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. 

בפעילות התקציבית למימון היה בחודש מאי  עודף של כ 1.2 מיליארד שקלים.

הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים הסתכם עד חודש מאי ב 40.2 מיליארד שקלים שהם כ- 4.2% תמ"ג, ירידה לעומת רמת גירעון מצטבר ממוצעת של כ 4.5% תמ"ג מתחילת השנה ועד לחודש אפריל.

מתחילת השנה פועלת הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת, ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה המאפשר לממשלה להוציא 1/12 מתקציב שנת 2012 בכל חודש.

סך ההוצאות (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש מאי ב 22.3 מיליארד שקלים. לפי החלוקה הבאה: הוצאות משרדי הממשלה 19.6 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית 2.7 מיליארד שקלים.

בחודש מאי חלה עלייה קלה ברמת ההוצאות של משרדי הממשלה בהשוואה לאפריל. בחודשים אפריל – מאי חלה עלייה של כ 5.5% לעומת פברואר – מרס.

מתחילת השנה הסתכמו הוצאות משרדי הממשלה ב 90.5 מיליארד שקלים. עלייה של 4.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 6.4% בעוד שהוצאות מערכת הביטחון ירדו ב 1.9%.

סך גביית המסים בחודש מאי הסתכמה בכ 21.6 מיליארד שקלים לעומת 18.3 במאי אשתקד. בחודשים ינואר – מאי הסתכמה גביית המסים ב 97.5 מיליארד שקלים לעומת 93.0 בתקופה המקבילה אשתקד.

מלווה מהמוסד לביטוח לאומי הסתכם בחודש מאי ב 0.3 מיליארד שקלים. סכום זה מבטא השקעה שלילית בסך של כ 2.2 מיליארד שקלים מתחילת השנה ביחס לפירעונות הקרן והריבית ששולמו למוסד. תקבול מענק בטחוני (נטו) הסתכם בחודש מאי ב 0.8 מיליארד שקלים.

את הגירעון שנוצר מימנה הממשלה בין השאר באמצעון גיוס הון נטו (מקומי ובחו"ל) בסך של כ- 5.9 מיליארד שקלים ומתקבולי מכירת קרקע ("הפרטה") שהסתכמו חודש מאי ב 0.4 מיליארד שקלים.

כתוצאה מהפעילות התקציבית של הממשלה עלו יתרות הממשלה בבנקים בסך של כ 7.5 מיליארד שקלים.