השופט אשר גרוניס. לא ידיח שופטים
השופט אשר גרוניס. לא ידיח שופטיםפלאש 90

שופטי בג"ץ, הנשיא אשר גרוניס, השופט חנן מלצר והשופט צבי זילברטל הורו למחוק עתירה שהגישו חיים פישר ותנועת אומ"ץ, אזרחים למען מינהל תקין וצדק, נגד מינוי דורון כהן למנכ"ל האוצר.

העותרים טענו, כי מינויו של כהן נעשה במחטף ושלא כדין, בין השאר משום שלא בוצעו באופן ראוי ההליכים הנדרשים לאישור המינוי, ומשום שכהן מסר מידע לא מדויק לוועדת המינויים.

טענה נוספת שהעלו העותרים הייתה שחלק מחברי ועדת המינויים, אשר דנה בעניינו של כהן, היו נגועים בניגוד עניינים. כמו כן, טענו העותרים כי לא ראוי היה למנות את כהן לתפקיד בכיר בשירות המדינה בתקופת בחירות, בפרט משום שהוא בעל זיקה פוליטית ידועה וברורה.

הנשיא גרוניס הבהיר, כי מאחר שכהונתו של כהן בתפקיד מנכ"ל האוצר פקעה, עם חילופי השלטון ומינויה של יעל אנדורן לתפקיד, אין להמשיך את הדיון בעתירה.

"עם כינונה של ממשלה חדשה מונתה מנכ"לית במשרד האוצר, שהחליפה את כהן בתפקיד. אין חולק כי הסעדים הנוגעים לביטול מינויו של כהן, ולמעורבותו בניהול רשות החברות הממשלתיות התייתרו. בנפול הסעדים העיקריים, דעתנו היא כי אין מקום לדון בסעדים שנותרו בעתירה. אף אם נפלו פגמים בהליך מינויו של כהן, ואיננו מביעים בכך כל עמדה, השינוי במצב העובדתי מביא לכך שאין טעם להמשיך לנהל את העתירה", כתב גרוניס.

גרוניס דחה את הטענה שאין זה מתפקידו של בית המשפט ליזום סיום של הליך ללא דרישה של אחד מהצדדים, "כל הבוחן את שהתרחש בשנים האחרונות במשפט הדיוני יגלה כי יוזמה של בית המשפט בניהול ההליכים לסוגיהם ואקטיביות מוגברת מצידו הינם מאפיינים חשובים של העידן הדיוני המודרני. נציין, כי בית משפט זה דוחה לעתים עתירות על הסף בלא לקבל כלל תגובה של המשיב (ראו תקנה 5 לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד-1984). באותם מקרים פועל, כמובן, בית המשפט מיוזמתו שלו. דברינו לגבי יוזמת בית המשפט ואקטיביות מצידו בניהול ההליכים נכונים לא רק לגבי הליכים מינהליים אלא אף באשר להליכים אזרחיים ופליליים. במקרה הנוכחי הפסיק כהן לשמש כמנכ"ל משרד האוצר. בנסיבות מעין אלה, אין סיבה שבית המשפט ימתין עד שאחד מבעלי הדין יבקש למחוק את העתירה בשל השינוי המהותי במצב העובדתי".