האוצר בוחן הפחתה בקצבאות הפנסיונרים

האוצר בוחן עדכון של הריבית לפיה מחושבת הקצבה שמקבלים הפנסיונרים, אשר תקטין את הקצבה המשולמת בפועל. המטרה: מניעת פגיעה בחוסכים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ו' באלול תשע"ג

האוצר בוחן הפחתה בקצבאות הפנסיונרים-ערוץ 7
כסף
צילום: פלאש 90

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם נייר התייעצות בנוגע לשינוי הנחת הריבית במוצרי חיסכון פנסיוני.

הנחת הריבית משמשת לחישוב סכום הקצבה המשולמת לפנסיונרים במועד פרישתם. כאשר אדם פורש לפנסיה, סכום הקצבה שנקבע לו מחושב בעיקר לפי הריבית  הצפויה על החיסכון שצבר ולפי תוחלת החיים שלו. ככל שהריבית הצפויה גבוהה יותר, סכום הקצבה שנקבע גבוה יותר.

כיום קצבאות מחושבות בהנחה שהריבית על החיסכון תהיה 4%, למרות שבשנים האחרונות הריבית בישראל ובעולם נמוכה משמעותית מ- 4%.

הפער בין הנחת הריבית לבין הריבית בפועל פוגע בעמיתי קרנות הפנסיה. הפורשים מקבלים קצבה המחושבת לפי ריבית של 4%. היות שהריבית בחישוב הקצבאות גבוהה מהריבית בפועל, תשלום קצבה המחושבת לפי ריבית זו יוצר גירעון לקרן. גרעון זה ממומן על ידי חוסכים שעדיין לא פרשו.

בנוסף, קרנות פנסיה אינן מקבלות פונים המבקשים להצטרף לקרן לקראת גיל פרישה משום שצירופם יוצר גרעון הפוגע בחוסכים אחרים.

גם בביטוחי מנהלים סכום הקצבה במועד הפרישה מחושב על-פי הנחת ריבית בשיעור של 4%. עם זאת, הקצבה המשולמת בפועל לאותם פורשים, מתעדכנת מדי חודש לפי התשואה שמשיגה חברת הביטוח בפועל.

הפער בין הנחת הריבית לבין התשואה בפועל יוצר הבדל ניכר בין הקצבה לה ציפו מבוטחים לקבל לבין קצבתם בפועל. התוצאה היא פגיעה ביציבות הקצבאות וביכולת התכנון של תקציב הפנסיונר. 

באוצר מציינים, כי בשנים הקרובות צפוי גידול חד במספר הפורשים. לפיכך, העיוות שיוצר הפער בין הנחת הריבית בחישוב הקצבאות לבין הריבית בפועל יגדל אף הוא באופן חד בשנים הקרובות. לכן, יש לטפל בו בהקדם. תיקון הריבית ימנע עיוותים ופגיעה בחוסכים ובפנסיונרים בישראל. השינוי אינו נוגע למי שהחל לקבל קצבה ואינו נוגע לעמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות.