Har HaMenuchot arson
Har HaMenuchot arsonEitan Somech

התכנסויות, סעודות הילולא ועצרות חיזוק התקיימו בארץ וברחבי העולם בליל ז' חשון, יום ההילולא ה– 80 של מחולל ה"דף היומי" רבי יהודה מאיר שפירא זצ"ל.

מי שעומד מאחורי ההתכנסויות בארץ ובעולם הוא יו"ר מועצת הנשיאות העולמית שע"י "מרכז מורשת מרן הרב מלובלין" הרב חיים מילר שיחד עם יו"ר "מרכז מורשת מרן הרב מלובלין" זצוק"ל הרב א. בקנרוט, פעל ללא לאות לציון שנת השמונים לפטירתו של מי שפעל שלא תשכח תורה מישראל וחולל את לימוד ה"דף היומי" בעולם ובמסירות נפש הקים את ישיבת "חכמי לובלין".

לקראת שנת השמונים להסתלקותו של הרב מלובלין הופיע שוב, בהוצאת "משאבים", הספר "הרב הגדול" המקיף את מכלול תולדותיו ופועליו של מהר"ם שפירא זצ"ל, הספר, המכיל בתוכו למעלה ממאה תמונות ומסמכים, מהם נדירים ביותר, נכתב ע"י תלמידו המובהק של הרב מלובלין, ה"ה הגאון רבי יהושע בויימל זצ"ל הי"ד, אב"ד אופוטשנה, ובכך ייחודו. הספר מופץ ע"י "יפה נוף- פלדהיים".

כמו כן, הוצגו מיצגים המתארים את מסירות נפשו של מהר"ם שפירא זצ"ל.

עבודות תשתית וניקיון בוצעו ערב יום ההילולא בדרך המובילה לאוהל שעל ציונו של מהר"ם שפירא זצ"ל, ב"הר המנוחות". חב' "אגד" תגברה את הקווים למקום בערב ההילולא וביום שישי שלמחרת. מי שעמד מאחורי המבצע הלוגיסטי הוא הרב ברנדויין.