פרופסור רות גביזון
פרופסור רות גביזוןפלאש90

שרת המשפטים, ציפי לבני, ביקשה לאחרונה מפרופסור רות גביזון "לנסח הצעה להסדר חוקתי העוסק באופיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באופן המאזן ומשלב ערכים אלה, הן היהודי והן הדמוקרטי".

כעת נמסר ממשרד המשפטים, כי תהליך הבדיקה יצא לדרך.

הנחת היסוד היא, כי על פני הדברים קיימת הסכמה רחבה על אופיה של המדינה כיהודית ודמוקרטית ולכך אף ניתן עיגון חוקתי בחוקי היסוד. עם-זאת, קיימות מחלוקות עמוקות על פרשנות רכיבי ההגדרה והיחס ביניהם.

מחלוקות אלו מתבטאות, בין היתר, בהצעות חוק המבקשות לתת עיגון חוקתי נוסף למרכיבים של זהות המדינה.

מטרת הבדיקה היא לבחון את זהותה החוקתית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מבחינה מהותית ומוסדית. בחינה כזו תחייב גם בירור משמעותי, ההולך מעבר להצגת עמדות ראשוניות, של עמדות חלקים בציבור לגבי הביטויים המורכבים האלה והיחסים ביניהם.

הבדיקה תבנה על מאמצים קודמים בכיוון זה של החברה האזרחית ושל הכנסת עצמה. היא תתבסס על בחינת הספרות המקצועית, התייעצויות עם מומחים ועם ארגונים, בארץ ובחו"ל, וקבלת חומרים מגורמים רלוונטיים.

אתר אינטרנט פעיל במסגרת אתר משרד המשפטים יתאר את ההתקדמות וירכז חומרים ומידע בנושא. 

בלשכתה של לבני מקווים, כי בחודשים הקרובים תונחנה המלצות מנומקות לאופן בו נכון לגשת לעיגון חוקתי של זהות המדינה על שולחנה של השרה, כך שיוכלו לסייע בדיון ציבורי ובעבודת הכנסת.