ירושלים
ירושלים צילום: פלאש 90

כחמש שנים לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה בנושא "העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים" בדק מבקר המדינה את אופן יישומה.

הבדיקה נעשתה במשרד ראש הממשלה, במינהל הדיור הממשלתי שבמשרד האוצר וברשות לפיתוח ירושלים. בדיקות השלמה נעשו בעיריית ירושלים, בנציבות שירות המדינה, ברשות החברות הממשלתיות ובמינהל התכנון של משרד הפנים. התוצאות, כך נראה, רחוקות מלהשביע רצון.

על חשיבות העברת המשרדים לירושלים כותב המבקר בראשית הפרק העוסק בסוגיה כי "ריכוז פעילותה של הממשלה בעיר הבירה הוא אמצעי מרכזי לחיזוק מעמדה, הן מבחינת החשיבות הלאומית המוקנית לה בזכות הנוכחות הפיזית של הממשלה בעיר, והן מבחינת ההשפעות החיוביות שיש לכך על כלכלת העיר".

בתום הביקורת קובע המבקר כי הממצאים מלמדים על עיכוב של ממש בפעילות ליישום החלטת הממשלה על מעבר יחידות הממשלה לירושלים עד שנת 2015.

לדברי המבקר "אין גורם ממשלתי אחד הרואה עצמו אחראי להובלת התכנית ליישום החלטת הממשלה. נמצאו ליקויים בנוגע לאיתור השטחים לאכלוס היחידות בירושלים, קביעת מקורות המימון של עלויות המעבר על מרכיביהן השונים, והמעקב והדיווח על יישום החלטת הממשלה".

מסתבר כי בפועל, במועד סיום הביקורת לא נמצאה תכנית מפורטת בת ביצוע ליישום העברת היחידות הארציות לבירה, וכמה נדבכים מרכזיים ביישום החלטת הממשלה טרם סוכמו.

בתגובה לטיעוני משרד המבקר ציין משרד ראש הממשלה כי לדעתו החלטת הממשלה היא הצהרתית בעיקרה, שכן אינה מקנה אמצעי אכיפה אפקטיביים נגד יחידות שאינן מעוניינות לשתף פעולה וליישם את ההחלטה; כמו כן היא אינה מקצה משאבים ייעודיים ואינה מעניקה כלים לביצועה; ההחלטה אף אינה מביאה בחשבון את המחסור החמור בהיצע של משרדים בירושלים ואת מחירי הנדל"ן שהאמירו במהלך השנים שלאחר קבלת ההחלטה.

משרד מבקר המדינה שולל פרשנות זו של החלטת הממשלה. לדבריו החלטה זו של הממשלה, ככל החלטת ממשלה אחרת, היא מחייבת כל עוד לא שונתה, ויש לפעול ליישומה. העמדה הרואה בה החלטה הצהרתית מתעלמת מהפן היישומי שלה ומצמצמת את תחולתה. עמדה זו אף אינה מתיישבת עם הפעולות שביצע משרד ראש הממשלה עצמו ליישום ההחלטה בשנים 2008 ו-2009 ובשנת 2012. לדעת משרד מבקר המדינה, אם לטעמו של משרד ראש הממשלה החלטת הממשלה אינה מקצה משאבים ואמצעי אכיפה, מן הראוי כי יציע חלופות להתמודדות עם פערים אלו, יציגן לממשלה ויציע לה לבחון את החלטתה.

המבקר חותם את דבריו וכותב כי נדרשת פעולה מעשית של רשות החברות הממשלתיות ושל גורמים נוספים, לרבות בשלטון המקומי, אשר תגבש רשימה של חברות שהמעבר לבירה אפשרי ביחס אליהן ותבחן אמצעים להמרצת גופים ממשלתיים להציע הטבות לחברות ממשלתיות שיעתיקו את מרכז פעילותן לבירה.