חוק החדש שנחקק באנטוורפן שבבלגיה, המחייב גם תלמודי התורה החרדים ללמד "לימודי ליב"ה", גורם למועקה קשה בקרב תושבי העיר החרדים.

בעקבות החוק התכנסו השבוע בני הקהילה לעצרת תפילה וכינוס חירום, בכדי לטכס עצה כיצד להתמודד עם המצב שנוצר.

לאחר שבית המשפט המקומי דחה באופן סופי את הערעור של הורי התלמידים בבתי הספר החרדיים בעיר נגד החוק, יצאה בסוף השבוע האחרון 'קריאת חירום' שהתפרסמה לקראת העצרת הגדולה.

בדבריהם כתבו ראשי מוסדות החינוך באנטוורפן כי "כידוע לכל אחד ואחד מהגזירות החדשות של הממשלה לחייב את בנינו קטנים כגדולים לעמוד לבחינה על לימודים אחרים אשר אם יתממשו ח"ו יהיה זה סכנה עצומה לישוב החרדי בעירנו כי לא נוכל להקריב את החינוך המסורתי של צאצאינו".

"ואמנם כבר נעשו פעולות שונות הן במישור המשפטי והן במישור ההשתדלות במסגרת החוק, אך לעת עתה לא נמצא מוצא וזקוקים אנו לרחמי שמים מרובים. ולמען הסר ספק מלב תושבי העיר הננו מבהירים שהגזירה נוגעת לכל יחיד ויחיד באופן אישי ללא הבדל באיזה מוסד מתחנכים ילדיו", נאמר עוד.