יש לו זמן. יאיר לפיד
יש לו זמן. יאיר לפידפלאש 90

הממשלה אישרה את הצעת שר האוצר, יאיר לפיד, לעדכון כלל ההוצאה הממשלתית. בהתאם להצעת משרד האוצר תעודכן הנוסחה הקובעת את גודל תקציב המדינה, כך שימשיך לגדול גם בשנים הקרובות.

בשנת 2015 צפוי לגדול תקציב המדינה ימשיך לגדול בשיעור של כ– 2.6%. במקביל להמשך הגידול בתקציב המדינה, צעד זה ימתן את הצורך בהעלאת מסים בשנת 2015 ואילך. עדכון הנוסחה נועד לשמור על ניהול אחראי של תקציב המדינה.

הנוסחה החדשה קובעת כי החל מתקציב המדינה לשנת 2015, סכום ההוצאה הממשלתית יעמוד על ממוצע שיעור גידול האוכלוסייה בישראל בשלוש השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב, בתוספת היחס שבין 50% לבין יחס חוב-תוצר בפועל בשנה האחרונה.

ביסוס מגבלת ההוצאה על ממוצע גידול האוכלוסייה בשלוש השנים האחרונות נועד להבטיח כי רמת ההוצאה הממשלתית הריאלית לנפש תישמר ולא תפחת משיעורה כיום, ואף תגדל.

בנוגע לצמצום כלל ההוצאה אמר שר האוצר, יאיר לפיד, כי ״פירושו של הצעד הזה היא מניעת העלאת מסים דרמטית ומניעת ניפוח הוצאות הממשלה מעבר לדרוש״.

בנוסף, אושרה הצעתם של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר האוצר, יאיר לפיד, להפחית בחצי את ההעלאה המתוכננת של הפרשות מעסיקים לביטוח לאומי. הפרשות המעסיקים לביטוח לאומי בגין העסקת עובדים היו אמורות לעלות בתחילת חודש ינואר משיעור של 6.5% ל – 7% שיעור הפרשות המעסיקים יעמוד על 6.75% , מהלך שיפחית את תשלומי המעסיקים בכ - 450 מיליון ₪.

המהלך נועד להקל על המגזר העסקי ובייחוד על העסקים הקטנים והבינוניים באמצעות הוזלת עלויות השכר של עסקים, וכך לעודד את התעסוקה והמשך הצמיחה במשק. המהלך יאוזן תקציבית על מנת להמשיך ולשמור על אחריות פיסקאלית ובהתאם תתבצע הפחתה בסעיפי הרזרבה בתקציב המדינה. כיום, ישנן שתי מדרגות להפרשת מעסיקים לביטוח לאומי: הראשונה, תשלום של 3.45% עבור עובדים המשתכרים עד 60% מהשכר הממוצע במשק כ - 5,300 ₪; המדרגה השנייה, תשלום של 6.5% עבור עובדים המשתכרים מעבר לכך ועד תקרה של חמש פעמים מהשכר הממוצע, כ- 42 אלף ₪.

שר האוצר, יאיר לפיד התייחס להפחתת הפרשות מעסיקים לביטוח לאומי: "מדובר בצעד מעודד העסקה שיקל על העסקים הקטנים והבינוניים במשק. הצעד נועד לסייע גם לעסקים מפסידים למנוע פיטורים".

מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן, ציינה כי "עדכון כלל ההוצאה נועד לענות על הצורך להגדיל את התקציב בהתאם לגידול באוכלוסייה ולירידה ביחס החוב תוצר, תוך שמירה על יציבות הכלכלה ועידוד צמיחה בת קיימא״.

הממונה על התקציבים, אמיר לוי: "הנוסחה החדשה שגיבש אגף תקציבים מבטאת את המשך הגידול בתקציב המדינה, לצד ניהול אחראי של המדיניות הפיסקאלית. המהלך מתאים את ההוצאה הממשלתית למציאות הכלכלית".