"נתעורר כולנו להרבות תפילות"

הראשון לציון הרב עמאר קורא לתפילה ולתעניות בעקבות האסונות, "מידת הדין מתוחה רח"ל ולא עת להחריש".

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ב בשבט תשע"ד

פיוס? הרב עמאר
פיוס? הרב עמאר
צילום: פלאש 90

בעקבות האסונות האחרונים בירושלים פרסם הראשון לציון, הרב שלמה עמאר, "קריאה קדושה" לציבור להרבות בתפילה ובתעניות.

"ויזעקו אל ה' בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם (תהלים ק"ז). הן נהי ושבר נשמע ברחובות קריה נאמנה, אסונות נוראות ומשונות, אשר בהם נפגעו נפשות טהורות וזכות בתכיפות, וזה מלמד שמידת הדין מתוחה רח"ל ולא עת להחריש

וכתב הרמב"ם ז"ל, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע וכו' ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב וכו'. וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וכו' הרי זו דרך אכזריות. (הלכות תענית פ"א - א,ב,ג).

והואיל ונשארו לפנינו עוד שבועיים מימי השובבי"ם ת"ת, אשר היחידים מתענים בהם, אחד המרבה ואחד הממעיט, נתעורר כולנו להרבות תפלות, ותענית כל אחד לפי יכולתו, ומי שקשה עליו ביותר, יעשה תענית דיבור פעם בשבוע. וכתב הרמב"ם ז"ל שם (ה"ד) ומדברי סופרים להתענות על כל צרה שתבוא על הצבור עד שירוחמו מן השמים. ובימי התעניות האלו זועקים בתפלות, ומתחננים ומריעין בחצוצרות וכו'. ע"ש.

ויסוד הכל היא התשובה. נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל ה'. ונראה בעמל התורה ויגיעתה שהיא מצילה מהחטא, ומגינה מן הפורענות, ועינינו לי-ה ולי-ה תלויות עד שיחננו, ויושיענו בישועה וברחמים בב"א.

המצפה לישועת ה' על עמנו ועל נחלת אבותינו.

ש.מ. עמאר"