בני ברק
בני ברקש. כהן. ערוץ 7

מועצת עיריית בני ברק החליטה בימים אלו, שלא לאפשר הוצאת סחורה לחלוטין ברחובה הראשי של העיר, רחוב רבי עקיבא וברחובות הסמוכים לו, וזאת כדי לאפשר מעבר בטוח להולכי רגל במדרכות ולהימנע מהצורך, לא אחת, בירידה לכבישים עצמם, כפי שהמצב קיים כיום.

בישיבת המועצה הובהר, כי יש הכרח דחוף למתן מענה לבעיית הוצאת סחורה למדרכות, שבחלקן צרות ומקשות על מעבר הולכי רגל, והוא הועבר, בהתאם להנחיות חנוך זייברט, ראש העיר, לטיפולה של הועדה העירונית להוצאת סחורה, העוסקת בגיבושם הסופי של הקריטריונים שיביאו לסדר ברחובות, כאשר אין כל כוונה לפגוע בפרנסת הסוחרים, אך, מאידך גיסא, יש צורך בשינוי דראסטי במצב הקיים, כדי לאפשר מעבר בטוח ותקין של הולכי רגל במדרכות ולשפר את החזות הכללית ברחובות.

בעקבות זאת, התכנסה הועדה העירונית לנושא סחורה ברשות־הרבים. בישיבת הועדה הודגש, כי מטרתה ההתכנסות הינה התמודדות וקביעת קריטריונים לכל נושאי המתקנים בסמוך לחנויות וסחורה המוצאת לרשות־הרבים, כאשר הפעילות בנושאים אלו צריכה להתבצע בנחרצות, בעקביות ובאחידות, עם קביעת פרק־זמן לאפשר את התארגנות הסוחרים לקראת ביצוע הקריטריונים החדשים.

המשתתפים בישיבת הועדה חזרו והדגישו, כי המצב דורש שינוי דראסטי ומהיר, כדי לפנות את המדרכות ממתקנים ומסחורה, המפריעים למעבר הולכי־רגל בהן, ולא אחת מאלצת אותם לרדת לכביש עצמו, זאת בנוסף לפגיעה גם בחזות העיר.

כאמור, בעקבות זאת, הוחלט בישיבת הועדה, למנוע את העמדת הארונות לסחורה מחוץ לחנויות בכל הרחובות ולאסור הוצאת סחורה לאורך רחוב רבי עקיבא וברחובות הצמודים לו, ואילו ברחובות אחרים תוצא סחורה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בעבר מההיבט של רוחב המדרכות.

ההחלטות תתפרסמנה ותובאנה לציבור הסוחרים, בעקבות אישור ההחלטות בישיבת מועצת העיריה, ולאחר מכן יקבע פרק זמן, כדי לאפשר את התארגנות הסוחרים עד לביצוען של ההחלטות לאחר חלוף פרק־הזמן.