היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הגיש היום (רביעי) לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בקשה להשעייתו של ראש העיר נצרת עילית, שמעון גפסו.

מדובר בבקשה השנייה אשר מוגשת בעקבות התיקון לחוק הרשויות המקומיות. הבקשה הראשונה הוגשה בחודש שעבר בעניינו של ראש העיר בת-ים, שלמה לחיאני.

במסגרת הבקשה מבקש היועץ המשפטי לממשלה להשעות את גפסו מכהונתו נוכח כתב האישום שהוגש נגדו, ומייחס לו לכאורה עבירות חמורות בעלות זיקה לכהונתו הציבורית, ובמקרה זה עבירה של קבלת שוחד. הבקשה מוגשת בהמשך ישיר לנתיב העקרוני שהתווה בג"ץ בפסק הדין בעניין ראשי הערים גפסו ורוכברגר.

כזכור, בפסק הדין נקבע כי המשך כהונתו של גפסו אינו עולה בקנה אחד עם עקרון השמירה על טוהר המידות ושלטון החוק ולכן החלטת מועצת הרשות שלא להעבירו מכהונתו הינה בלתי סבירה באופן קיצוני.

בבקשת היועץ נאמר, כי "העבירה המיוחסת לכאורה למר גפסו הינה חמורה ומתגלה ממנה לכאורה שחיתות שלטונית הקשורה לתפקיד המינוי הציבורי. בכך טמונה הסכנה לפגיעה בטוהר המידות ובשלטון החוק. משכך, היועץ המשפטי לממשלה סבור כי החלטה על השעייתו של מר גפסו היא החלטה מחויבת המציאות שלא ניתן להימנע ממנה".

עוד נאמר, כי "המחויבות לשמירה על ערכי הליבה של השירות הציבורי, ובמיוחד על טוהר המידות וצביונו המוסרי של השירות הציבורי, אינה מתיישבת עם המשך כהונתו של מר גפסו כראש הרשות. משכך, ובהתאם לתלם שהתווה בית המשפט העליון בפסיקתו עת העביר את מר גפסו טרם קיום הבחירות, הרי שיש עילה משפטית מוצקה ומבוססת להשעייתו כראש רשות. החוק מהווה כלי חשוב להתמודדות עם שחיתות שלטונית לכאורית ברשויות המקומיות. הוא נועד, בין היתר, למנוע מצב בו ימשיך בכהונתו מי שהוטל צל כבד על יושרתו האישית עקב הגשתו של כתב אישום, המייחס לו לכאורה ניצול לרעה של הכוח השלטוני שהופקד בידו בנאמנות".

בבקשה נאמר עוד, כי אין די בהשעיית ראש הרשות מתפקידו וכי על הוועדה לתת את דעתה גם לשורת תפקידים אשר במילויים כחבר מועצה, עשויה להיות לראש העיר השפעה בלתי רצויה על התנהלות הרשות המקומית או התאגידים העירוניים, השפעה הנובעת ממעמדו המיוחד כראש הרשות המצוי בתקופת השעיה, ושעלולה לאפשר לו לנהל או להשפיע באופן מהותי "מאחורי הקלעים" על התנהלות הרשות המקומית, באופן אשר עלול לסכל למעשה את התכלית העומדת ביסוד הוראות השעיה שנקבעו בחוק.

לפיכך, מתבקשת הוועדה להורות שמר גפסו יהיה מנוע מלכהן מתוקף תפקידו כחבר מועצת העיר בתפקידים שיש להם השפעה מהותית על התנהלותה התקינה של הרשות המקומית או בתפקידים הכרוכים בניהול כספי ציבור.

בכלל זה מבקשת המדינה כי גפסו יהיה מנוע מלכהן בוועדת הכספים, המכרזים והביקורת של המועצה, ולמנוע ממנו לכהן כסגן ראש הרשות, כחבר מועצה, כדירקטור בחברה העירונית וכן כחבר בוועדה המקומית או בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.

נזכיר, כי מכוח החוק כוננה הוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בשל הגשת כתבי אישום, וכחברים בה מונו השופט בדימוס משה גל (יו"ר), מרים רוזנטל ומוטי אביסרור.

במסגרת התיקון נקבע כי אם הוגש כתב אישום נגד ראש רשות במהלך כהונתו, או שתלוי ועומד כנגדו כתב אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו, בין שהעבירה נעברה בזמן שכיהן כראש רשות ובין אם לפני שהחלה כהונתו, רשאית הוועדה להשעות את ראש הרשות מכהונתו, וזאת לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שנתנה לראש הרשות הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם סברה כי מפאת חומרת האישומים המיוחסים לו בכתב האישום אין הוא ראוי לכהן כראש הרשות.

עוד נקבע כי לשם קבלת החלטתה תשקול הוועדה, בין היתר, את העבירות המיוחסות לראש הרשות בכתב האישום, נסיבותיהן, היקפן והתמשכותן, מספר הפרשות המיוחסות לראש הרשות בכתב האישום, הזיקה בין האישומים לבין סמכויותיו ותפקידיו כראש הרשות, וכן את פרק הזמן שחלף מהמועד שבו בוצעו לכאורה העבירות.

החוק קובע כי החלטת הוועדה לבחינת ההשעיה תתקבל בתוך 45 ימים מיום שהוגשה לה הבקשה, וזאת על פי הוראת שעה במסגרתה אשר חלה במשך השנה מיום תחילת החוק.