בנק מרכנתיל מדווח על צמיחה בשיעור 4.9%

הרווח הנקי של הבנק לשנת 2013 הסתכם ב-182 מיליון ש"ח, המהווה תשואה על ההון בשיעור של 9.7%.

בן שאול , כ"ו באדר תשע"ד

בנק מרכנתיל מקבוצת דיסקונט מפרסם את התוצאות הכספיות שלו.

הרווח הנקי לשנת 2013 הסתכם ב- 182 מיליון ש"ח, לעומת 191 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה קיטון בשיעור של 4.7%. בנטרול רווח ההון החריג שנרשם בשנת 2012 - נרשם גידול ברווח בשיעור של 5.2%.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הבנק בשנת 2013, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד היו העליה בשיעור של 9.1% בהכנסות המימון לסך של 803 מיליון ₪, העלייה בסך של 40 מיליון ש"ח בהפרשות להפסדי אשראי, העלייה בשיעור של 3.3% בהכנסות מעמלות לסך של 375 מיליון ₪ והעליה בשיעור של 5.4% בהוצאות התפעוליות לסך של 837 מיליון ש"ח.

תשואת הרווח הנקי על ההון בשנת 2013 הסתכמה בשיעור של 9.7%, לעומת תשואה בשיעור של 10.8% אשתקד. בנטרול רווח ההון החריג, הייתה התשואה לשנת 2012 מסתכמת בשיעור של 9.8%.

הכנסות המימון הסתכמו בשנת 2013 ב- 803 מיליון ש"ח, לעומת 736 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 9.1%. העלייה בהכנסות המימון מוסברת בעליה בשיעור של 5.5% ביתרת הנכסים המניבים, ועליה בסך של 35 מיליון ש"ח ברווחים ממימוש והתאמות לשווי הוגן של ניירות ערך.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2013 בסך של 75 מיליון ש"ח, לעומת 35 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול בהוצאות נובע, בעיקר, מעליה בהפרשות להפסדי אשראי בגין מספר לקוחות מצומצם במגזר העסקי. עם זאת נרשמה בתקופת הדוח ירידה בשיעור של כ - 9% בהיקף החובות הבעייתיים.

ההכנסות מעמלות הסתכמו בשנת 2013 ב- 375 מיליון ש"ח, לעומת 363 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול בהכנסות מעמלות נובע, בעיקר, מעליה בעמלות בגין כרטיסי אשראי, ובעמלות בגין טיפול באשראי.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2013 ב- 837 מליון ש"ח, לעומת 794 מיליון ש"ח אשתקד, עליה בשיעור של 5.4%. הגידול בהוצאות התפעוליות נובע מעליה בשיעור של 9.6% בהוצאות השכר, עקב העלאות שכר שוטפות וגידול במרכיב ההפרשות למענקי שכר.

סך כל המאזן ליום 31.12.2013 הסתכם ב- 28.4 מיליארד ₪. עליה בשיעור של 7.2% לעומת 31.12.2012. האשראי לציבור ליום 31.12.2013 הסתכם ב- 17.8 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 7.0% לעומת 31.12.2012.

פקדונות הציבור ליום 31.12.2013 הסתכמו ב- 24.0 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 7.7% לעומת 31.12.2012.

ההון העצמי ליום 31.12.2013 הסתכם ב- 1.9 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 2.2% לעומת 31.12.2012. העלייה בהון העצמי נובעת מהרווח השוטף בשנת 2013, וקוזזה על ידי חלוקת דיבידנד בסך של 120 מיליון ש"ח.

יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31.12.2013, הסתכם ב- 14.6%, לעומת 15.0% ביום 31.12.2012 ויחס הון הליבה ליום 31.12.2013 הסתכם ב- 10.5%, בדומה לאשתקד. שיעורם הגבוה של נתונים אלה מצביע על איתנותו הפיננסית של הבנק.

ראובן שפיגל, יושב ראש הדירקטוריון, אמר כי "בשנת 2013 המשיך הבנק ליישם את תכניתו האסטרטגית למיקוד עסקי בקרב מגזרי היעד, בדגש על הפעילות הקמעונאית, לצד המשך ביצוע צעדי התייעלות. הבנק ערוך בצורה ראויה לאתגרים הרבים הניצבים בפניו בשנת 2014, לרבות שינויים בסביבה  המאקרו-כלכלית, היבטי התחרות הגוברת והעמקת הרגולציה.

"בימים הקרובים תסתיים כהונתי כיו"ר בנק מרכנתיל", הוסיף שפיגל, "הייתה זו זכות עבורי למלא את תפקיד יו"ר הבנק ואני מבקש להודות למנכ"ל הבנק, לחברי ההנהלה ולעובדיו, על תקופה של עשייה פורייה, מאתגרת ומרתקת. אני משוכנע כי העבודה המאומצת שנעשית בבנק והתשתיות שהונחו בו בשנים האחרונות, ימשיכו ויובילו את הבנק לצמיחה ורווחיות".

אורי ברוך, מנכ"ל הבנק, אמר כי "בנק מרכנתיל מסכם את שנת 2013 ומציג שיפור מתמשך בתוצאות הכספיות וצמיחה בפרמטרים העסקיים. בשנת 2013 העמקנו את הפעילות הקמעונאית של הבנק אל מול מגוון מגזרי הלקוחות ובכלל זה בקרב צעירים, סטודנטים ומשקי בית. במהלך השנה הרחבנו את נוכחותנו בעיקר באזורי היעד הקמעונאיים של הבנק, תוך גיוס אלפי לקוחות חדשים ב- 80 סניפי הבנק הפרוסים ברחבי הארץ.

"במסגרת ההיערכות העסקית של הבנק לשנה הקרובה, המציבה בפני הבנק אתגרים רבים, בכוונתנו  להמשיך ולפתח מערכי שירות בכל הערוצים במטרה להוסיף ולשפר את חווית השירות ללקוחות הבנק.

"בימים אלו אנו נפרדים מיו"ר הדירקטוריון, ראובן שפיגל, בתום קדנציה בת שנתיים שלוותה בהתפתחות וצמיחת הבנק. הנהלת הבנק מודה למר שפיגל על תרומתו הרבה לבנק במהלך כהונתו ומאחלת לו הצלחה רבה בהמשך דרכו", סיכם ברוך.