שר האוצר לפיד
שר האוצר לפיד צילום: פלאש 90

בחודש מרס נמדד גירעון בפעילות התקציבית של הממשלה בסך 2.5 מיליארד שקלים, זאת לעומת גירעון בסך 2.9 מיליארד במרס אשתקד, כך עולה מנתוני החשב הכללי.

בחודשים ינואר – מרס 2014 נמדד עודף תקציבי בסך 0.1 מיליארד שקלים לעומת גירעון תקציבי בסך 4.7 מיליארד שקלים בחודשים ינואר – מרס 2013. הגירעון למימון בחודש מרס הסתכם בסך 2.2 מיליארד שקלים.

בגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים נמשכה בחודש מרס מגמת הירידה: הגירעון הסתכם בסוף מרס בכ 28.2 מיליארד שקלים שהם כ 2.65% תמ"ג לעומת כ 3.15% תמ"ג, כ 3.0% וכ 2.7% תמ"ג בסוף החודשים דצמבר, ינואר ופברואר בהתאמה.

סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש מרס ב 29.6 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 20.9 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית 4.4 מיליארד שקלים ופירעון קרן למוסד לביטוח לאומי 4.4 מיליארד שקלים.

בחודש מרס עלו הוצאות משרדי הממשלה בכ 9.3% בהשוואה לחודש פברואר, זאת בעיקר עקב תשלום בסך 1 מיליארד שקלים במסגרת הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות וגידול בהוצאות משרד התחבורה.

מתחילת השנה הסתכמו הוצאות משרדי הממשלה ב 56.1 מיליארד שקלים - עלייה של 8.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וללא התשלום לקרנות הפנסיה, עלו ההוצאות ב6.3%. בתקציב 2014 תוכנן גידול שנתי של 3.9% בסך הוצאות המשרדים בהשוואה לביצוע השנתי של 2013 (באותן הגדרות מדידה של נתוני הביצוע).

לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עלו הוצאות המשרדים האזרחיים ב 8.0%, וללא התשלום לקרנות הפנסיה ב 5.4% - בתקציב תוכנן גידול שנתי של 5.5%; הוצאות מערכת הביטחון עלו ב 8.9% - בתקציב תוכננה ירידה שנתית של 7.0% (השוואה זו בעייתית בגלל התפלגות ההוצאה החודשית של מערכת הביטחון ברבעון הראשון של שנת 2013 שנבעה מהמשטר של 1/12 בהעדר תקציב מאושר).

סך גביית המסים בחודש מרס הסתכמה ב 21.7 מיליארד שקלים. בחודשים ינואר – מרס הסתכמה גביית המסים בסך 66.3 מיליארד שקלים – עלייה נומינלית של 15.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המוסד לביטוח לאומי הפקיד באג"ח סך של 4.9 מיליארד שקלים. סכום זה מבטא השקעה שלילית בסך של 1.5 מיליארד שקלים מתחילת השנה ביחס לפירעונות הקרן והריבית ששולמו למוסד. כל יתר ההכנסות הסתכמו בסך של 0.5 מיליארד שקלים.