משרד האוצר
משרד האוצר פלאש 90

בחודש אפריל נמדד גירעון בפעילות התקציבית של הממשלה בסך 0.9 מיליארד שקלים, זאת לעומת גירעון בסך 2.8 מיליארד ש"ח באפריל אשתקד.

בחודשים ינואר – אפריל 2014 הסתכם הגירעון התקציבי בסך 1.0 מיליארד שקלים לעומת גירעון תקציבי בסך 7.5 מיליארד שקלים בחודשים ינואר – אפריל 2013.

הגירעון למימון בחודש אפריל הסתכם בסך 0.6 מיליארד שקלים. הגירעון המצטבר ב- 12 החודשים האחרונים (מאי 2013 - אפריל 2014) ירד לכ 2.5% תמ"ג. מגמת הירידה בגירעון המצטבר נמשכת ברציפות מאז חודש ינואר השנה.

סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש אפריל ב 24.4 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 19.6 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית לציבור 2.5 מיליארד שקלים ופירעון ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי 2.4 מיליארד שקלים.

בחודש אפריל חלה ירידה קלה בהוצאות משרדי הממשלה לעומת חודש מרס (כאשר מנכים מחודש מרס את התשלום בסך 1 מיליארד שקלים לקרנות הפנסיה הוותיקות).

מתחילת השנה הסתכמו סך הוצאות משרדי הממשלה ב 75.7 מיליארד שקלים - עלייה של 6.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 5.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בתקציב תוכנן גידול שנתי של 7.6% (בהשוואה נוכה התשלום לקרנות הפנסיה בחודש מרס ששולם אשתקד רק בסוף השנה)

הוצאות מערכת הביטחון עלו ב 4.8%, בתקציב תוכננה ירידה שנתית של 7.0% (השוואה זו בעייתית בגלל התפלגות ההוצאה החודשית של מערכת הביטחון בתחילת 2013 שנבעה מהמשטר של 1/12 בהעדר תקציב מאושר).

סך גביית המסים בחודש אפריל הסתכמה ב 20.1 מיליארד שקלים. בחודשים ינואר – אפריל הסתכמה גביית המסים בסך 86.4 מיליארד שקלים לעומת 75.9 אשתקד – עלייה נומינלית של 13.8%.

המוסד לביטוח לאומי הפקיד באג"ח סך של 2.1 מיליארד שקלים ומתחילת השנה סך של 7.0 מיליארד שקלים - סכום זה מבטא השקעה שלילית בסך של 1.7 מיליארד שקלים מתחילת השנה ביחס לפירעונות הקרן והריבית ששולמו למוסד.

מענקי סיוע ביטחוני הסתכמו ב 1.0 מיליארד שקלים וכל יתר ההכנסות הסתכמו בסך של 0.4 מיליארד שקלים.