אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: פלאש 90

בית המשפט העליון הורה אתמול למשרד החינוך לנמק מדוע לא יבטל את הוראתו מחודש מאי 2013 על פיה ביקש לשלול כספי תקציב חינוך ממוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי היסודיים במדינת ישראל.

בעתירה לבג"ץ שהגישו למעלה מארבעים מוסדות חינוך יסודיים, מוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר), יהודים וערבים, התבקש בג"צ להורות על ביטולה של הוראת משרד החינוך מחודש מאי 2013 על פיה קוצץ תקציב כלל מוסדות החינוך היסודיים המוכרים שאינם רשמיים במדינת ישראל.

באותה הוראה, ביקש משרד החינוך לחתוך מתקציב המוסדות את רכיבי התמרוץ והטיפוח שנועדו בעיקרם לסייע למוסדות בעלי אוכלוסיות מוחלשות. משמעות הקיצוץ עולה כדי שלושים אחוז ויותר מתקציבם במרבית המוסדות ומדובר במכת מוות עבורם.

בעקבות סירוב משרד החינוך סירב לבטל את הקיצוץ פנו המוסדות בעתירה לבג"ץ. בדיון ממושך שנערך אתמול, סירב בית המשפט לקבל את טענת משרד החינוך כי המוסדות השתהו בהגשת העתירה ולבסוף הוציא צו-על-תנאי נגד משרד החינוך.

ד"ר הראל ארנון, המיצג את העותרים, הבהיר כי "החלטת בית המשפט העליון מטילה צל כבד על חוקיותה של ההוראה ושל הקיצוץ בעקבותיה. יש בה כדי להשפיע גם על הקיצוץ המתוכנן על ידי שר החינוך גם לשנה הבאה. אנו מאמינים שחברי ועד החינוך אשר שאלת המשך הקיצוץ מונחת על שולחנם בימים אלו ממש לא יתעלמו מהחלטת בית המשפט העליון, לא ישמשו חותמת גומי לבקשת הקיצוץ של שר החינוך שהועברה לעיונם, וישקלו את משמעויות הקיצוץ עבור מערכת החינוך כולה והאוכלוסיות החלשות בפרט".