השכר הממוצע הריאלי נותר יציב - 9,504 ש"ח

השכר הממוצע למשרת שכיר במונחים ריאליים נותר ללא שינוי, בהמשך ליציבות דומה שנרשמה גם בחודשים אוקטובר-דצמבר 2013.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י' בסיון תשע"ד

השכר עולה
השכר עולה
צילום: פלאש 90

בחודש מרס 2014 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר בישראל במחירים שוטפים על 9,504 ש"ח. מספר משרות השכיר עמד על 3.254 מיליון.

נתונים אלו שמפרסם הלמ"ס מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

בלמ"ס מציינים, כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים ינואר-מרס 2014 עלה מספר משרות השכיר ב-1.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.1% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2013.

עוד עולה מן הנתונים, כי בחודשים ינואר-מרס 2014 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-0.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 1.4% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2013.

עם זאת, כאשר מנכים את עליית המדד מתברר כי חלה יציבות בשכר הממוצע. בחודשים ינואר-מרס 2014 השכר הממוצע למשרת שכיר במונחים ריאליים נותר ללא שינוי בחישוב שנתי, בהמשך ליציבות דומה שנרשמה גם בחודשים אוקטובר-דצמבר 2013.

2 נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי הפעילות מהנתונים המקוריים. נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של האי-סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי העונתיות. נתונים אלה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מידי חודש. מידע נוסף מופיע בפרסום "הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2013, מגמות ל-2013-2009".