מחסום
מחסום צילום: פלאש 90

וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה המצב המשפטי הנוכחי.

על פי הצעת החוק, רשות המיסים לא תוכל לעקל רכבים המצויים ברשות הרבים, עקב חובות מס. הצעת החוק מסמיכה את רשות המסים לתפוס רכבים המצויים ברשות הרבים.

הצעת החוק מבקשת לתקן את פקודת מס הכנסה ומסמיכה במפורש את פקיד השומה לעקל ולתפוס רכבים של נישומים החייבים במס ובלבד שחוב המס של הנישום הפך לסופי ואינו ניתן עוד להשגה או לערעור.

פקיד השומה רשאי יהיה לעקל את רכבו של החייב, בתנאי שהרכב חונה בסמוך לחצרו של החייב. אם הרכב אינו חונה בסמוך לחצרו של החייב, לפני שפקיד השומה יהיה רשאי לעקל את הרכב, יש צורך שיתקיימו שני התנאים הבאים: נרשם עיקול על הרכב ונשלחה לחייב הודעה על העיקול. וכן נעשה ניסיון להודיע לחייב, בסמוך לפני העיקול, על הכוונה לעקל את הרכב. לפי התיקון לחוק, לא ניתן יהיה לעקל רכב במהלך נסיעה או במחסומי דרכים של המשטרה.

במהלך הדיונים בהצעת החוק נודע, כי ניתן לעשות שימוש באמצעי האכיפה לא רק ביחס לחוב מס סופי, חוב שלא ניתן עוד להשגה או לערעור, אלא גם ביחס לעיצומים כספיים או קנסות כספיים שהוטלו על ידי רשות המסים. וזאת אף אם מדובר בחובות שאינם סופיים ושהנישום הגיש ערעור או השגה עליהן.

יו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם דרש כי ייכתב במפורש בחוק שלא יהיה ניתן לעקל רכבים בגין קנס כספי או עיצום כספי שאינו סופי, ובכל מקרה לא יהיה ניתן לבצע עיקול על חוב שערכו נמוך מסך 10,000 ₪. רותם הגיע להסכמה עם סמנכ"ל רשות המיסים מר זאב פורת, שהצהיר לפרוטוקול, והתחייב לכתוב בנוהל פנימי, כי רשות המיסים לא תעקל רכבים בגין עיצומים כספיים או קנסות כספיים שאינם סופיים וכן לא יבוצע עיקול רכבים, אם החוב אינו עולה על 10,000 ₪. הנוהל האמור, יובא לידיעת הוועדה.

לנוכח חוסר הבהירות שנוצרה בפסיקה באשר לעיקול רכב נכה, ולנוכח תביעתן של חברות הכנסת עדי קול וקארין אלהרר, סוכם בין ח"כ קול וח"כ אלהרר לבין נציגי הממשלה, כי חוק ההוצאה לפועל יתוקן באופן שיובהר שלא יהיה ניתן לעקל רכב של נכה. ובתנאי שהרכב רשום במשרד התחבורה כרכב נכה. בנוסף הוסכם, כי במקרה בו כן יהיה ניתן לעקל רכב נכה, לא ניתן יהיה לעקלו ברשות הרבים.

עוד נקבע כי במקרים חריגים שלגביהם לפקיד שומה יש סיבה לחשש שמס לא ייגבה, בית המשפט יוסמך לתת צו גם שלא בפני הנישום, לתפיסת רכושו, או לעכב את יציאתם מהארץ של בעלים או מנהלים של חברת מעטים.

כאמור, הצעת החוק אושרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.