משנה לראש העיר. עיריית ירושלים
משנה לראש העיר. עיריית ירושליםפלאש 90

שופטי בג"ץ, יורם דנציגר, עוזי פוגלמן ואורי שהם, דחו את שלוש העתירות נגד התקנות החדשות לבחירת רבני עיר ונגד מינוי חברי הגוף הבוחר של רבנות ירושלים.

את העתירות הגישו מפלגת "יהדות התורה - אגודת ישראל - דגל התורה", וארבעה עותרים פרטיים חרדים. בעקבות דחיית העתירות תתקיימנה הבחירות במועדן, יום שלישי הקרוב, בבניין עיריית ירושלים.

השופטים דחו הן את הטענות נגד עצם תיקון התקנות, והן את הטענות שנגעו לדרך בה מינה השר לשירותי דת, נפתלי בנט, את נציגיו לאסיפה הבוחרת.

השופט פוגלמן ציין בחוות הדעת העיקרית, כי "עיקרו של תיקון זה בסמכות שנטל השר למנות, בהסכמת ראש הרשות המקומית ובהתאם לקריטריונים שנקבעו, רבע מחברי האסיפה הבוחרת רב עיר על בסיס אמות מידה שנקבעו בתקנות. בחנו החלטה זו על כל פניה: החל במישור הסמכות, עבור במישור ההליך וכלה במישור הפעלת שיקול הדעת. בחינתנו את השלבים השונים העלתה כי לא נפל בהם פגם המצדיק את התערבותו של בית משפט זה, בשים לב לעילות הביקורת המקובלות".

כאמור, גם העתירה נגד הדרך בה הפעיל השר את סמכותו למינוי הנציגים נדחתה, כפי שציין השופט פוגלמן, "התקנות מחייבות את השר למנות נציגים לאסיפה הבוחרת תוך שמירה הדוקה על עקרון הייצוג ההולם. לצורך מימוש סמכותו זו עשה השר שימוש בדו"ח הלמ"ס העוסק בפילוח המגזרי-דתי של תושבי ירושלים ומינה את נציגיו בנתון לו".

"משלא מצאתי כי שימוש בכלי זה חורג ממתחם הסבירות; ומשלא הונחה כל תשתית לכך שיש להביא את נציגי השר לאישור מועצת העיר – טענה שנטענה בכלליות בלבד – לא מצאתי ממש בטענות העותרים, ודין העתירה לפיכך להידחות. מאליה נדחית גם הבקשה לצו ביניים", הוסיף השופט.

נציין, כי בניגוד לעתירת חברי ועד העדה הספרדית, שם חוייבו העותרים בתשלום הוצאות, בעתירות אלו לא חוייבו העותרים בתשלום הוצאות למדינה.