היועמ"ש פנה. הרב אליהו
היועמ"ש פנה. הרב אליהופלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, פנה הבוקר (שלישי) באמצעות המשנה שלו לעניינים אזרחיים, עו"ד ארז קמיניץ, אל חברי הגוף הבוחר את רב העיר ירושלים, בעניין מועמדותו של הרב שמואל אליהו בבחירות.

ממשרד המשפטים נמסר, כי "הפנייה מביאה בפני חברי הגוף הבוחר את העובדות הרלבנטיות אשר עמדו בפני היועץ המשפטי לממשלה בשנה שעברה, עת נדרש לגבש עמדתו נוכח התנגדויות מטעמם של גורמים שונים למועמדותו של הרב אליהו לכהונת הרב הראשי לישראל, וזאת בשל התבטאויות שונות שלו".

בפועל כולל מכתבו של היועמ"ש שורה של ציטוטים "בעייתיים" שנשמעו לכאורה מפיו של הרב אליהו, מהשנים 2002 עד 2010, בנוגע ליחסי יהודים וערבים.

בפנייה לחברי הגוף הבוחר היום, מביא היועץ המשפטי לממשלה בפני החברים גם את התשובה שנמסרה מטעמו של הרב לטענות שהופנו כלפיו. "היועץ המשפטי לממשלה מצא לנכון להביא עובדות אלה לידיעת חברי הגוף הבוחר, עת מפעילים הם את שיקול דעתם בעת הבחירה", נמסר עוד ממשרד המשפטים.

בתגובה למכתב היועמ"ש שיגר עורך דינו של הרב אליהו, עורך הדין ד"ר אביעד הכהן, פנייה ליו"ר ועדת הבחירות, הרב הדיין מאיר כהנא, בו הוא מגיב לפניית היועמ"ש:

פנייתו זו של היועמ"ש נעשתה בחוסר סמכות, יש בה פגיעה חמורה בהליך הדמוקרטי, והיא עולה כדי פגיעה בעקרונות יסוד חוקתיים דוגמת עקרון השוויון, הזכות לבחור ולהיבחר, כבוד האדם, הזכות לשם טוב, חופש הביטוי וחופש העיסוק, ופגיעה קשה לא פחות בעקרונות מנהל בסיסיים דוגמת חובת השמירה הקפדנית על כללי הצדק הטבעי, חובת ההגינות ותום הלב וכללי מנהל תקין.

על מנת לקיים מצוות "שמע בין אחיכם", לקיים שוויון הזדמנויות אמתי, ולמלא אחר כללי הצדק הטבעי, והלא הם יסוד מוסד בכל שיטת משפט, הנני מבקש כי בצמוד למשלוח מכתבו של היועמ"ש לחברי הגוף הבוחר או להסבת שימת לבם אליו, יישלח אליהם – או תוסב שימת לבם – גם לתגובתו של הרב אליהו/

נדגיש כי מרשי ביקש מהיועמ"ש שיעשה כן בעצמו ויצרף תגובתנו למכתבו, כראוי וכנכון, אך הוא, מטעמיו שלו, שפשרם לא נודע למרשי (אך הוא יכול לשערם), בחר להימנע מעשות כן ולפיכך עלינו לפעול בדרך זו.