הדירה שהודברה
הדירה שהודברהפלאש 90

בימים אלו הולכת ומתגבשת הצעת חוק ממשלתית לפיקוח על שכר הדירה.

בלב הטיוטה עומדת ההצעה לחייב בעלי דירות בישראל להחתים דיירים על חוזים ל-3 שנים, שבהן שכר הדירה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כשבתקופה זו, לא ניתן יהיה להעלות את שכר הדירה מעבר לעליית המדד.

עוד מצוין בטיוטת החוק כי "לבעלי דירות תישמר הזכות להחליף דיירים באמצע חוזה אם התקיימו הנסיבות המצדיקות זאת, כמו פגיעה של הדייר ברכוש המושכר או אי עמידה בתשלומים. במקרים אלה, הדייר המחליף יקבל את אותם התנאים שקיבל הדייר שלפניו, לשארית תקופת השכירות".

בנייר עמדה המתייחס להצעת החוק המתגבשת שהוציא פורום חותם המאגד את מכוני התורה וההלכה המובילים בשיתוף עם "מכון כת"ר" לכלכלה בראשות הרב שלמה אישון מודגש כי "באופן בסיסי ההלכה אינה מטילה פיקוח עקבי ורצוף על רמת המחירים בשוק ומתייחסת  לעולם של שוק חופשי. עם זה, קובעת ההלכה כי על השלטון לעמוד על המשמר ולמנוע עליות קיצוניות ביוקר המחיה במוצרים אשר מוגדרים כמוצרי יסוד".

עוד מודגש בנייר העמדה כי "דיור מינימאלי" - דירות קטנות באזורים שאינם אזורי ביקוש הינו מוצר יסוד ועל כן על פי עמדת ההלכה הממשלה מחויבת להבטיח מניעת התייקרות של דיור בסיסי זה, אך הצעת החוק במתכונתה עומדת בסתירה לכך בשל העובדה כי "ההצעה אינה מבחינה בין דיור מינימאלי המהווה מוצר יסוד לבין דיור יקר יותר שאין להחשיבו כמוצר יסוד ועל כן אין להטיל כל הגבלה על דמי השכירות שלו".

בנוסף, מדגישים ב''חותם'' כי ההגבלה המוטלת על העלאת דמי השכירות עלולה להביא לכך שהמשכירים יקבעו מראש דמי שכירות גבוהים, וכן יקבעו מראש העלאה של דמי השכירות בשיעור המקסימלי המותר על פי החוק, וזאת מחשש שאם לא יעשו כן לא יוכלו לפצות עצמם בהמשך על הירידה הריאלית בדמי השכירות שהם מקבלים, דבר שדווקא יוביל לעליה בדמי השכירות.

ב''חותם'' גם מדגישים כי האיסור שמטילה הצעת החוק על השכרת דירות לתקופה קצרה מהווה פגיעה בזכויות הקניין של בעלי הדירות. "החוק אינו בר אכיפה משום שהמשכירים ייאלצו את השוכרים לחתום על כך שהשכירות לתקופה קצרה נעשתה על פי בקשתם. החוק המוצע מגביל את תקופת המינימום ל 3 שנים, לפיכך בעל דירה שנוסע לחו"ל לתקופה של שנה או שנתיים לא יוכל להשכיר את דירתו, דבר שיעלה את מצוקת הדיור".

לסיכום נכתב בדף העמדה כי "באם הדבר נדרש, יש מקום להטלת פיקוח על מחירי השכירות של דיור מינימאלי תוך הבטחת הכדאיות הכלכלית של השכרת הדירות הללו."