בניין דירות
בניין דירות אילוסטרציה: פלאש 90

חודש אחרי שהועלה מס הרכישה למשקיעים בשוק הנדל"ן, מפעיל, שר האוצר, משה כחלון, את השלב השני בתוכנית המיסוי. הפעם, דרך חוק ההסדרים.

באוצר מנסים לקצר את פרק הזמן המוקצה ליורשי דירות למכור את הדירה בפטור ממס שבח. כמו כן, בכוונת האוצר לקצר את חלון הזמן שניתן לרוכשי דירות, למכור את דירתם הקודמת בהקלות במס רכישה.

על פי ההצעה של משרד האוצר, שסביר מאוד שתעבור בכנסת - יורשי דירות יהיו פטורים ממס שבח, אם מכרו אותה במהלך שנתיים מפטירת המוריש. מטרת המהלך להאיץ מכירה של דירות ולהגדיל את היצע הדירות. נכון לעכשיו, אין מס שבח על מכירת דירה שהתקבלה מירושה. מעכשיו, צפוי שהיורשים יחשבו פעמיים אם להשאיר את דירת הירושה בידיהם.

מדריך מס שבח באתר מהון להון, מדריכים פיננסים

כמו כן, יקוצר פרק הזמן בין רכישת דירה חדשה לבין מכירת הדירה הקודמת, שמעניק פטור ממס שבח. כיום פרק הזמן עומד על שנה וחצי – והוא יקוצר לשנה אחת. מטרת המהלך - לעודד את ציבור בעלי הדירות למכור את דירותיהן כמה שיותר מהר, וכך ליצור היצע דירות גדול יותר.

במקביל, מצמצמים באוצר את חלון הזמן למשפרי דיור, למכור את דירתם הראשונה/ הקודמת. נכון לעכשיו אם רכשתם דירה ועדיין לא מכרתם את דירתכם המקורית/ קודמת, אתם זכאים לשלם מס רכישה כבעלי דירה יחידה ולא כמשקיעים באם תמכרו את הדירה המקורית שבבעלותם בטווח של שנתיים.

הסדר זה נועד למנוע מצב שמשפרי דיור ישלמו מס רכישה כמו משקיעים בדירות. אבל שנתיים זה להערכת האוצר זמן ממושך מדי, ולכן הוחלט על צמצום פרק הזמן לשנה אחת. כך, מעריכים באוצר, תפחת המוטיבציה של בעלי הדירות לדחות את מכירת דירותיהם וכך גם, משיגים באוצר, את המטרה העיקרית – הגדלת היצע הדירות.

באוצר הרחיבו במסגרת טיוטת חוק ההסדרים את הסיבות וההסברים למהלכים אלו - "כיום, רוכשים של דירות חדשות פטורים ממס שבח על הדירות הישנות אותן הם מוכרים, אם תקופת ההמתנה שבין רכישת הדירה לבין מכירת הדירה הקודמת עומדת על 18 חודשים, ופטורים ממס רכישה על הדירות החדשות אם מכרו את הדירה הישנה בתוך 24 חודשים מיום הרכישה. במהלך השנים האחרונות אנו עדים להתארכות תקופת ההחזקה בדירות לאחר רכישת דירות חדשות חלופיות. התארכות זו מוסברת גם על רקע הציפייה להמשך עליית מחירי הדיור ויצירת רווח נוסף על הדירה. לאור זאת, מוצע לקבוע כי תקופת ההמתנה שבין רכישת דירה חדשה לבין מכירת דירה קודמת, לעניין מס שבח ורכישה כאחד, תעמוד על 12 חודשים"

"מוצע לקצוב את הפטור הקיים ממס שבח עבור דירות אותן קיבל המוכר בירושה, בהתאם לסעיף 49 ב(5) לחוק. כיום, קיים פטור מוחלט עבור דירות אלו, בהינתן שבטרם ההורשה היה קיים עבורן פטור למוריש הדירה. מוצע לקצוב פטור זה, ולהעמיד אותו על תקופה של שנתיים. קציבה זו, צפויה לעודד יורשים למכור דירה נוספת בה הם מחזיקים, ובכך להביא להגדלת היצע יחידות הדיור. בכדי שלא לפגוע בבני הזוג, בילדי המוריש אשר מונה להם אפוטרופוס, ובילדי המוריש שלא מלאו להם 21, אשר לרוב גרים בדירה או נהנים מפירותיה, מוצע לקבוע הסדרים מיוחד לדירה שיש בין יורשיה יורש כאמור.

"לגבי יורש שהוא בן זוג, מוצע להחריג מגדר ההגבלה המוצעת מכירה של דירת ירושה אשר בין יורשיה בן זוג המוריש. אם היה בין היורשים, יורש שהוא חסוי על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מוצע לקבוע כי הפטור יינתן כל עוד הוא עדיין חסוי. ואם היה בין היורשים מי שטרם הגיע לגיל 21, מוצע להתחיל לספור את השנתיים האמורות רק מרגע שכל ילדי המוריש אשר יש להם חלק בירושת הדירה הגיעו לגיל 21. במקרה שבו יש מספר יורשים, התקופה תסתיים במועד המאוחר ביותר.

"כמו כן, מוצע לקבוע כי בעל דירת מגורים יחידה, שיש בבעלותו דירה נוספת שהתקבלה בירושה כאמור, אשר מכר את דירתו הנוספת בפטור תוך שימוש בחזקה הקבועה בסעיף 49ג (4), לפיה יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר לצורך הפטור הניתן במכירת דירה יחידה, על אף שבבעלותו גם הדירה אשר התקבלה בירושה, לא יוכל ליהנות מהפטור הקבוע לדירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ב (2), במכירת הדירה שהתקבלה בירושה. הוספת סעיף כזה, תשלים את הגשמת התכלית שבבסיס התיקון המוצע כך שיורש שלא מכר את דירת הירושה בפרק הזמן המוצע לא יוכל למכור אותה בעתיד בפטור ממס, ככל שזו אפשרה לו לשמר את הפטור ממס תוך שימוש בחזקה הקבועה בסעיף 49ג (4) לחוק".