הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסףצילום: שלומי כהן

ב"ה, ח' כסליו תשע"ו

אל אחינו בני ישראל

בהיות ובעת האחרונה רבו בעונותינו הרבים מקרי רציחה על ידי אותם המרצחים הארורים בני ישמעאל, ימ"ש, ובהיות ויש איזה אנשים אשר נוהגים שלא כהוגן ומצלמים ומפרסמים צילומים מהפצועים והנרצחים, ופעמים אף מצלמים אדם גוסס, או אפילו ששבק חיים לכל חי.

ודבר זה אין רוח חכמים נוחה ממנו, ויש לפרסם ולהודיע בשער בת רבים, ולגנות בכל התוקף דבר זה, כי מלבד עגמת הנפש שיש בזה למשפחות, יש בכך גם משום חילול כבוד המת, וחילול כבוד הבריות. וברור שעל פי דרך התורה ודרך המוסר, אין לפרסם אותם, ויש להמנע מלצפות בצילומים אלה, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. וע' בגמ' ב"ב (קנד.) שאין אנו רשאים לנוול את המת. וע' בתשו' שבות יעקב ח"ב סי' ק"ג.

וברכתי לכל הפצועים, שהשי"ת ירפאם רפואה שלימה, בריאות איתנה ונהורא מעליא, והמשפחות השכולות, הקב"ה ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד, והיה המחנה הנשאר לפליטה.

והקב"ה ירחם על עמו היושב בציון, ויאמר די לצרותינו, ויקיים בנו כל כלי יוצר עליך לא יצלח, חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה. והשי"ת יחזק את החיילים וכוחות הבטחון שיזכו לסייעתא דשמיא, ונתחזק כולנו בלימוד התורה ובצדקה וחסד, והתורה תגן על עם ישראל, כי התורה אגוני מגנא ואצולי מצלא, ונזכה לגאולה השלימה והאמתית, במהרה בימינו, אמן.

בברכת התורה ולומדיה

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול