תפילות ופרשיות

רבי אליעזר פאפו זצ"ל היה מגדולי חכמי טורקיה לפני כמאתיים שנה, וידוע בעיקר על שם ספרו 'פלא יועץ'.

הרב יואל קטן , י"א בשבט תשע"ו

תפילות ופרשיות        -ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

בית תפילה.

תפילות ובקשות לכל עת, מוסָר על הכוונה בתפילה, ביאור על תפילת העמידה, שירות ותשבחות.

מאת רבי אליעזר פאפו.

מהדורה חדשה ומתוקנת מכת"י המחבר מאת הרב עזרא נחום.

ירושלים, אורות פלא, תשע"ו. 18+תקעא עמ'

(6413780‑02)

אחד מספריו, שיצא לאור רק אחרי פטירתו, היה לקט תפילות וכוונות בשם 'בית תפילה', והוא רואה כעת פנים חדשות עם תוספות והשלמות על ידי רבי עזרא נחום, מנהל מכון 'אורות פלא'.

הספר גדוש בתפילות עתיקות עם כוונותיהן וגם בתפילות חדשות, כמו למשל "תפילה ליושב בארץ ישראל": "ריבונו של עולם, הריני בא לפניך בשמחה רבה, שמח לבי ויגל כבודי על אשר עד כה עזרתני ונתת לי יכולת ורצון טוב לעלות לשכון כבוד בארצנו, הארץ הקדושה תבנה ותכונן... מה אני ומה חיי כי הביאותני עד הלום" וכו' וכו'.

עבודה נפלאה של המהדיר, כלי חדש ומתוקן מלא יין ישן וטוב.

*****

למהלך הפרשיות.

ספר שמות. פרשות שמות-וארא.

הרב משה בלייכר.

קריית ארבע, מעמק חברון, תשע"ו. 199 עמ'

 (9605631‑02)

הרב בלייכר הוא מייסד הישיבה הגבוהה שבי חברון והמוסדות שסביבה. הוא העמיד תלמידים הרבה בדרכם של רבותיו, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל והרב צבי ישראל טאו שליט"א, ולדבריו בעל-פה היה משקל רב בחינוכם של אלפים. גם ספרים רבים זכה להוציא לאור, עיוני סוגיות ומחשבה וחינוך ותנ"ך, וכל כרך שיוצא לאור מכתביו ומשיעוריו משמח אלוקים ואנשים.

כרך זה אמור לתת רקע ועומק לפרשות הראשונות של ספר שמות, אבל משמעויותיו חורגות הרבה מעבר לפרשנות מקומית. הרב מדקדק בלשונות השונות שבהן פונים משה ואהרן אל פרעה, ולעומתם בסגנונות השונים שבהם פונה הקב"ה אל משה בכל מיני הזדמנויות, וכל בירור כזה מאיר את הפרשה כולה.

דבריו בספר הם לעתים פרשנות והרחבה של דברי רבו הרב צבי יהודה זצ"ל, ומתבססים הרבה על שיטתו של הרצי"ה בדבר ההופעה הזוגית של הפרשיות – תמיד האחת מבטאת את הגישה האובייקטיבית, והצמודה אליה - את המשמעות הקונקרטית-ישראלית של הנהגת ה' בעולם בעקבות היסודות שבפרשה הקודמת.

******

סימן לבנים.

שיחות לספר שמות.

מאת הרב אליעזר קשתיאל.

עריכה: אלעד ברנד.

עלי, בני דוד, תשע"ו. רה עמ'  

(korimnavon.co.il)

עוד כרך מלוקט משיעוריו של הרב קשתיאל, מראשי ישיבת 'בני דוד' בעלי. השיעורים מובילים את הלומד בתוך ספר הניסים הזה, ספר מתן תורה והמשכן, כשבניית גופו של העם ובניית רוחו משולבות זו בזו ומכוונות למטרה אחת – בניין האומה הישראלית לדורות. המחבר מעיר למשל ששירת הים פותחת ומסיימת בלשון עתיד, "אז ישיר" ו"ה' ימלוך", ללמדנו שהרוממות האלוקית יוצרת תשוקה להתקדמות אינסופית, המאפסת את הבלי העולם הזה כולו. דברים מרוממים.

wso.shaalvim@gmail.com