בלי שקיפות. היועץ וינשטיין
בלי שקיפות. היועץ וינשטייןצילום: מרק ישראל סלם, פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, החליט לאמץ את דו"ח הצוות שמונה על-ידו ושגיבש שורת המלצות באשר לדרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר-המידות בשלטון המקומי.

מינוי הצוות נעשה בעקבות עדויות שהצטברו לאורך השנים לקיומם של דפוסי פעילות מושחתים ברשויות מקומיות שונות.

בין היתר, ניתן להזכיר פרשות שחיתות במעורבות ראשי רשויות ובעלי תפקידים בכירים בשלטון המקומי כדוגמת "פרשת הולילנד", את הרשעתם של מי שכיהנו כראשי הרשויות המקומיות בת-ים, נצרת-עילית ורמת-השרון, צפת, ואת פרשת השחיתות האחרונה המצויה עדיין בחקירה ("פרשה 242").

ביסוד עבודת הצוות עמדה התפיסה שלפיה שחיתות שלטונית, בכל מקום שבו היא קיימת, הינה בעיה קשה הפוגעת בתפקודן של המערכות השלטוניות ומכרסמות בלגיטימיות שלהן.

לאור היותו של השלטון המקומי קרקע פורייה להתפתחותם של דפוסי שחיתות, וכן לאור ההשלכות הקשות של תופעות שחיתות וסטייה מטוהר-המידות על תפקודן של הרשויות המקומיות, על רווחת הציבור ועל אמון הציבור בשלטון, סבר היועץ המשפטי לממשלה כי יש מקום לבחינת-עומק כוללת של הנושא, וכך הנחה הוא לעשות.

לצוות מונו נציגים בכירים ביותר מארבעת הגופים הנוגעים לעניין – משרד המשפטים, משרד הפנים, משטרת ישראל והשלטון המקומי, מתוך הכרה יסודית בכך ששיתוף-פעולה בין גורמים אלה הוא חיוני הן לצורך עצם קיומה של בחינה מקיפה ויסודית של הנושא, הן לצורך איתור ומיפוי הפרצות והחסרים וגיבוש המלצות מתאימות לטיפול בהם, והן לצורך הוצאתן לפועל, בהסכמה, של ההמלצות שתגובשנה.

הצוות, בראשותה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר וכן שני צוותי-משנה שפעלו לצדו, ישבו על המדוכה במשך כשנה וחצי לצורך בחינת מכלול הסוגיות הנוגעות לעניין וגיבוש המלצותיהם.

תמצית ההמלצות העיקריות של הצוות:

  • קירוב הנורמות החלות על השלטון המקומי בתחום המכרזים לנורמות הקבועות בשלטון המרכזי, בשינויים המחויבים: בין היתר, המליץ הצוות על שינוי הרכב ועדות המכרזים בשלטון המקומי כך שאלו לא יהיו מורכבות עוד מנבחרי ציבור אלא מבעלי התפקידים הרלוונטיים ברשויות המקומיות.
  • טיוב מנגנוני הליכי מינוי כוח-האדם המועסק ברשויות המקומיות: בין היתר, המליץ הצוות כי בחירת עובדים בכירים שהינם בעלי זיקה לנבחרי ציבור באותה רשות תהיה טעונה אשרור על-ידי ועדה חיצונית שתבחן את שאלת קיומם של כישורים מיוחדים של המועמד למילוי התפקיד וכן כי המגבלות בעניין העסקת קרובי משפחה יוחלו גם על העסקת עובדים בתאגידים עירוניים.
  • חיזוק מעמדם של "שומרי הסף" בשלטון המקומי בדגש על היועץ המשפטי לרשות המקומית, גזבר הרשות ומבקר הפנים של הרשות: בין היתר, המליץ הצוות לקבוע כי כעקרון מנחה, בכלל הרשויות המקומיות ימונה יועץ משפטי שהוא עובד הרשות.
  • קידום איושן המלא של משרות התביעה והפיקוח ברשויות המקומיות לצורך הבטחת רמת אכיפה סבירה: בין היתר, המליץ הצוות לפעול לגיבוש תקינה מינימלית למערך הפיקוח והתביעה ברשויות וכן לקבוע הנחיה לעניין קיום רוטציות באזורי פיקוח בין הפקחים השונים המועסקים על-ידי רשות פלונית.
  • שיפור מנגנוני המניעה והטיפול במצבי ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ועובדי ציבור ברשויות המקומיות: בין היתר, המליץ הצוות כי ראשי רשויות מקומיות, סגניהם וכל חברי המועצה, יידרשו להצהיר בסמוך למועד בחירתם אודות תחומים שבהם עלול להיווצר ניגוד עניינים בין כהונתם הציבורית לענייניהם האחרים. כן המליץ הצוות כי הסדרי ניגודי עניינים של ראשי הרשויות ייערכו על-ידי גוף חיצוני לרשות המקומית.
  • הסדרת תחום התרומות באמצעות אימוץ בחוזר מטעם מנכ"ל משרד הפנים של נוהל שגובש לצורך הסדרת קבלת תרומות על-ידי רשויות מקומיות כנוהל מחייב.

·         תיקון מספר הסדרים חוקיים העוסקים בהשלכות מינהליות של היבטים פליליים בהתנהלותן של הרשויות המקומיות: בין היתר, המליץ הצוות להרחיב את סמכות ההשעיה של ראש רשות או חבר מוסד תכנון שהוגש נגדו כתב אישום כך שתחול על כלל חברי מועצת הרשות.

  • טיוב אופן הפעלתו והטמעתו של הדין המשמעתי של עובדי הרשויות המקומיות וקידום גיבושם ואכיפתם של כללי אתיקה שיחולו על כלל נבחרי הציבור ברשויות: בין היתר, המליץ הצוות כי יכונן גוף מרכזי, ארצי ועל-רשותי, אשר יוכל לנקוט באמצעים משמעתיים, ובכללם הליכי חקירה ביחס לעבירות מסוימות, גם כאשר הרשות המקומית נמנעת מלעשות כן.
  • גיבוש ופרסום הנחיות שיתרמו לצמצום הצורך בהסתייעות בשדלנים ("מאכערים") ברשויות המקומיות באמצעות שיפור השירות הניתן על-ידיהן לציבור והנגשתו.
  • העלאת רמת השקיפות המתחייבת בפעילותן של רשויות מקומיות באמצעות הרחבת סוגי ואופי המידע שלגביו יידרש פרסום יזום על-ידי הרשות - זאת, הן בנוגע לסדר-היום של ישיבות מועצת הרשות, החלטות ועדות מועצת הרשות, עסקאות הצפויות להיעשות במקרקעי הרשות והיבטים שונים הנוגעים למכרזי הרשות.
  • שיפור מנגנוני האכיפה הפלילית בתחום השחיתות השלטונית בשלטון המקומי והממשקים בין הגורמים השונים הפועלים בתחום.

וינשטיין הביע את תקוותו שבהמלצות הדו"ח ויישומן יהיה כדי לתרום תרומה משמעותית לביצור שלטון החוק ולמען טוהר-המידות בשירות הציבורי בשלטון המקומי. עוד ציין היועץ המשפטי לממשלה כי הוא רואה חשיבות רבה במחויבות משרד הפנים ונציגי השלטון המקומי, ובראשם יו"ר השלטון המקומי, ליישום ההמלצות.

"מחויבות זו", אומרים במשרד המשפטים, ''היא חיונית לשם יישומו של הדו"ח והיועץ המשפטי לממשלה קרא לכלל הגורמים שהיו מעורבים בגיבוש הדו"ח לפעול לשם יישומו בהקדם האפשרי''.