עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און
עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-אוןצילום: יח"צ

חבר הכנסת איציק שמולי הגיש הצעה, בתמיכה של שמונים חברי כנסת, לפיה גני ילדים יחוייבו להתקין מצלמות אבטחה.

לדברי חבר הכנסת שמולי, מדובר בצעד שנועד להגן על הילדים בעקבות ריבוי מקרי האלימות בגני הילדים.

היתרונות בהתקנת מצלמות אבטחה בגני ילדים ברורים וידועים. בכלל כך, מערכת האבטחה המצולמת תאפשר להשגיח ולפקח בזמן אמת אחר המתרחש בגן הילדים, ולפקח על מי שאמון על ביטחונם של ילדינו הרכים. התקנת מצלמות אבטחה עשויה למנוע את מקרי האלימות המתרחשים בחדרי חדרים, ובמקרי אלימות – להעניש את האחראים.

יכולת הצפייה בזמן אמת במתרחש בגן הילדים תאפשר אבטחה אפקטיבית ויעילה, בעלת קשר ישיר לביטחונם ושלמותם, הפיזית והנפשית, של הילדים. אלא שיישומה של ההצעה צריך לעלות בקנה אחד עם הוראות הדין בישראל.

בישראל חוקק חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב – 1992, המעגן את זכותו של אדם לפרטיות בצנעת חייו. בנוסף, הזכות לפרטיות של ילד מעוגנת באמנה הבין-לאומית לזכויות הילד, שנחתמה על ידי ישראל בשנת 1990 ואושררה בשנת 1991.

באמנה הבין-לאומית נקבע, שהחוק יגן על הילד מפני פגיעה שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו ובפרטיות משפחתו וביתו, וכן מפני פגיעה בכבודו ושמו הטוב.

חוק זכויות התלמיד, תשס"א – 2000, אימץ את האמור לעיל וקבע, בסעיף 12: "מוסד חינוך לא ימנע מתלמיד לממש את זכויותיו כאמור בחוק זה או בכל דין אחר".

יש להבחין בין הצבת מצלמות בשטחים ציבוריים לבין הצבתן בשטחים שאינם ציבוריים. אם המצלמות מוצבות במקום ציבורי, למטרת שמירה על בטחון הציבור – אין מדובר בפגיעה בפרטיות. 

לעומת זאת, אם בית הספר חפץ להציב מצלמות בשטחים בבית הספר שאינם שטחים ציבוריים, לצורך תיעוד קטינים הנכנסים אליהם, נדרשת קבלת הסכמה מודעת וחופשית של החשופים לצילום, היינו לקבל הסכמה מראש למיקום המצלמות מהוריהם של הקטינים. זאת, למעט מקרים בהם קיים חשש שמודעות של מצולמים למצלמות תכשיל את מטרתן.

כך, משפטית, רק בהתקיים התנאים לעיל – ניתן יהא ליישם את ההצעה, ולהפיק ממנה את היתרונות.

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ההחלטה על הצבת מצלמות בתוך מוסד חינוך היא כיום של מנהל המוסד. אם יחליט על הצבת מצלמות – מצלמה תוצב באופן שהיא תצלם את השטח הציבורי המשרת את כל באי המוסד החינוכי, כמו חצרות, מגרשי ספורט, מסדרונות וגגות.

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, חל איסור להציב מצלמות במקום שבו מתקיימות פעילויות פרטיות כמו שירותים, חדרי מורים, חדר היועץ והמרפאה. כמו כן, חל איסור להציב מצלמות בכיתות הלימוד. בחוזר הובהר, כי למצלמה לא יחובר התקן בעל יכולת שמע או יכולת להקליט שמע.

בנוסף, בעניין הצעתו של חבר הכנסת שמולי, יש לתת את הדעת על השימוש בהקלטות, לקבוע מי אחראי עליהן, היכן הן שמורות, וכיצד תימנע הסכנה של "זליגת" הצילומים לאינטרנט או הגעתם לצדדים שלישיים.

על פי החוזר של מנכ"ל משרד החינוך – רק מנהל מוסד חינוכי יוכל לצפות בצילום בזמן אמת, או אדם מצוות המוסד החינוכי שהוסמך על ידו לכך, והחומר ימחק בתוך שלושה ימים לכל המאוחר מיום הקלטתו, אלא אם כן סבר מנהל המוסד החינוכי שההקלטה כוללת אירוע חריג שיש חשיבות מרובה בשמירתו.