לבטל פטורים ממס. קרנית פלוג
לבטל פטורים ממס. קרנית פלוג צילום: פלאש 90

בנק ישראל מפרסם היום (ראשון) את הדו"ח השנתי של הבנק לשנת 2015, המתפרסם מכוח חוק בנק ישראל.

במכתב המצורף לדו"ח סוקרת נגידת בנק ישראל בקצרה את מצבו של המשק הישראלי, ומציינת "בשנת 2015 צמח התוצר ב-2.5% – דומה לקצב בשלוש השנים הקודמות. שיעור מתון זה נובע בעיקר מהדשדוש המתמשך בפעילות העולמית, מצב שפוגע בביקוש ליצוא הישראלי". 

לדברי הנגידה, "שיעור התעסוקה הוסיף לעלות השנה, ושיעור האבטלה הוסיף לרדת והגיע לרמתו הנמוכה ביותר זה זמן רב. להגדלת הביקוש לעבודה תרמו השינוי בהרכב הביקושים במשק – הגידול היחסי בפעילויות עתירות תעסוקה, היינו מסחר ושירותים עסקיים – וכן התרחבות התעסוקה בשירותים הציבוריים".

פלוג ציינה גם את האינפלציה הנמוכה השנה, "האינפלציה ב-2015 הייתה נמוכה במידה משמעותית מגבולו התחתון של תחום היעד והסתכמה ב- 1%-. שיעור נמוך זה נבע בעיקר מגורמי היצע: הירידה במחירי האנרגיה והסחורות בעולם והוזלות המחירים שהממשלה יזמה, בהן הפחתת המע"מ ותעריפי החשמל והמים. בניכוי השפעתם הישירה של הירידה במחירי האנרגיה והוזלות המחירים שהממשלה יזמה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6%".

בסיכום המכתב מציבה פלוג את האתגר המשמעותי ביותר בפני המשק הישראלי, הגדלת פריון העבודה. "בשנים האחרונות נשענה הצמיחה במידה רבה על התרחבות מהירה של היצע העבודה. התרחבות זו משקפת מגמה מבורכת, אולם בהסתכלות קדימה חיוני לפעול להעלאת הפריון במשק מפני שזו הכרחית לעלייה בת קיימא של רמת החיים".

"בד בבד עם עליית שיעורי ההשתתפות של מגזרים שונים בשוק העבודה יש לפתח גם את כישוריהם על מנת להגדיל את כושר השׂתכרותם ולהקטין את אי-השוויון הכלכלי במשק. לשם כך יש לשפר את מערכת החינוך, אך רצוי גם להרחיב את צעדי המדיניות הפעילה של הממשלה בשוק העבודה", ציינה פלוג.

פלוג הוסיפה, "העלאת רמת השירותים הציבוריים חשובה הן לצמיחה והן לרווחה והיא תחייב רמה נאותה של הוצאה ציבורית אזרחית, רמה שלא תוכל להישמר לאורך זמן ללא התאמה של היקף ההכנסות ממסים".