קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

ספר הדרכה הלכתי לבר המצווה הפונה אליו בגוף שני בסגנון ישיר ובהיר, המשך טבעי לספר 'בת-מצוות' המיועד לנערות.

תגיות: בשבע 695
הרב יואל קטן , י"ח באייר תשע"ו

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

בן שלוש-עשרה למצוות.

הדרכה לנער החוגג בר-מצווה.

אהרון בק.

ירושלים,

אלומות, תשע"ו. 342 עמ'

(3211048‑077)

המחבר, ר"מ בישיבת ההסדר בראשון לציון, מנסה לתאר בפירוט – אך לא בהרחבה יתרה - בסגנון עכשווי עם דוגמאות מעשיות ומציאותיות, תוך הדגשת העיקר והטפל ומהי הלכה ומהו מנהג, את עולם ההלכה המקיף אותנו.

זאת בארבעה שערים – הלכות שבכל יום, הלכות שונות (כשרות, בין אדם לחברו ועוד), שבת וחגים ומועדים. כשיש חילוקי דעות נוהג המחבר להביא דעה אחת, שבעיניו היא מרכזית בנושא, והדעות הנוספות מוצגות בהערות שבסוף הספר. בתוך הטקסט מובאות במעין חלונות שאלות אקטואליות ותשובות עליהן. את הכול עשה יפה בעתו.

*****

ספר התרומה לרבנו ברוך ב"ר יצחק.

הלכות חלה והלכות ארץ ישראל.

עם תשלומי תרומה ולעזי התרומה, עם שינויי נוסחאות, מקורות וביאורים ומבוא מקיף.

הרב יואל פרידמן.

שבי דרום - כפר דרום,

מכון התורה והארץ, תשע"ו. 272 עמ'

(6847325‑08)

רבי ברוך ב"ר יצחק היה מראשוני בעלי התוספות, והוא מפורסם על שם ספרו ההלכתי הגדול 'התרומה' (להבדיל מ'ספר התרומות' מאת רבי שמואל הסרדי מחכמי ספרד). הרב יואל פרידמן, מראשי מכון התורה והארץ, התבקש בזמנו לההדיר מחדש את 'הלכות ארץ ישראל' של ספר התרומה, ומאז נשאב לעבודת מחקר תורנית זו, והקדיש לה חלק ניכר מזמנו.

בספר זה נשלם החלק הראשון של עבודתו, והוא כולל מבוא מקיף לספר התרומה, הלכות חלה והלכות ארץ ישראל בההדרה חדשה ומתוקנת, השלמות של פסקאות מכתבי יד שנשמטו בדפוסים המקובלים, ו'לעזי תרומה' – פירוש המילים הרבות בצרפתית עתיקה המפוזרות בספר.

ברכות למהדיר על חלק זה ועל החלקים שיבואו.

*****

משפט המזיק.

דיני אדם המזיק.

פסקי הלכות בשים לב להיזקות השכיחים בזמנינו, ודיני מזיק בגרמא וגרמי ועוד. מאת דוד בריזל.

מודיעין עילית, תשע"ו. שני כרכים

(9298027‑08)

כולם מכירים את ארבעה אבות הנזיקין, אבל המזיק העיקרי היום הוא האדם. מתי ואיך מתחייב האדם על נזקים שהזיק? אינסוף שאלות מעשיות קיימות בתחום זה, בעיקר כאשר האמצעים הטכנולוגיים של ימינו מנתקים במידה מסוימת את האדם מתוצאות פעולותיו. מתי אדם נחשב אנוס ומתי שוגג? על איזה אונס פטור האדם המזיק? מה הם הגבולות המעשיים בין 'גרמא' ל'גרמי'? מתי בעל מלאכה שקלקל חייב ומתי הוא פטור? אילו תאונות דרכים נחשבות "אדם המזיק" ובאילו מקרים הנהג פטור?

בספר גדול זה נמצאת עבודה נפלאה מאוד של ליקוט וסידור ההלכות המסובכות של אדם המזיק מסוגיות התלמוד ודעות הראשונים ועד לתשובות חכמי דורנו, כאשר הכרך הראשון כולל בעיקר פסקי הלכה והחלק השני בירורים למדניים. מפתח בסוף הכרך הראשון יוביל את המעיין לתשובות מנומקות לכל הספקות בנושא זה.

wso.shaalvim@gmail.com