הרב אריאל: בשר מהונדס איננו "פרווה"

שאלת מעמדה של רקמה בשרית המיוצרת על ידי הרבייה של תאי גזע ולא כחלק מבעל חיים, נדונה בהרחבה בכרך החדש של כתב העת "תחומין".

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ח באייר תשע"ו

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
שלומי שלמוני

לאחרונה התפרסם כי גם בישראל עוסקים חוקרים בתחליפי מזון וביניהם ייצור 'בשר מתורבת'.

הנושא קשור בכמה וכמה שאלות של כשרות, ובכרכי 'תחומין' האחרונים שיוצאים ע"י מכון 'צומת' הנושא נידון בהרחבה ובהעמקה.

במאמר שיפורסם בשנתון תחומין ל"ו יוצא הרב יעקב אריאל, רבה של רמת גן, נגד המתירים בשר מתורבת (שיוצר מתאי גזע) שמקורו בבשר טרף ומתנגד לעמדה הקובעת כי הוא אינו "בשרי".

הרב אריאל קובע שקיימת בעיית 'אבר מן החי' גם בבשר מתורבת מבע"ח כשרים שנשחטו ('מפרכסת'), ואסור למוכרו אפילו לנכרים. מאידך, לדבריו בדגים אין איסור אבר מן החי גם לגויים. הרב אריאל מדגיש כי לבשר שיהיה מיוצר מדגים יש יתרון כי הוא ייחשב פרווה. המגוון של בשר דגים רחב הרבה יותר, וכידוע, בשר דגים קל יותר לעיכול ונחשב לבריא יותר. "אם הדבר אפשרי, יש להמליץ לחוקרים יהודים שינסו לפתח המצאה זו מבשר דגים טהורים".

מסקנותיו של הרב אריאל מנוגדות למסקנותיו של מאמר שפורסם בתחומין כרך ל"ד על ידי הרב צבי רייזמן מלוס אנג'לס, בו התיר הרב רייזמן בשר המיוצר מתאי גזע גם אם מייצרים אותו מבעל חיים טמא, או מבשר מן החי. לדעתו "בשר" זה אינו בשר כלל ומותר לאכלו עם חלב.

הרב אריאל מגיב למאמרו של הרב רייזמן וכותב כי כיום בשר מתורבת מיוצר מתאי שריר של בעל חיים חי. לתאים אלו מוסיפים שומנים וחומרים אחרים ומגדלים אותם על מצע מתאים המאפשר להם להתחלק וכך גם להתרבות. בעולם הרחב מקור תאים אלו הוא מבעלי חיים לא כשרים. וגם אם מדובר בבעלי חיים כשרים תאים אלו לקוחים מבעל החי בעודנו חי והם אסורים משום "אבר מן החי"

"למרות שמדובר בתאים מיקרוסקופיים, ובדרך כלל יצורים מיקרוסקופיים, כגון חיידקים, מותרים, כי התורה לא אסרה דבר הסמוי מן העין, אך מכיון שתאים קטנים אלו לקוחים מבשר הניכר לעין, מתרבים ומקבלים ממדים גדולים הניכרים לעין, דינם כבשר רגיל. ומכיון שמקורם בבשר אסור, גם התוצרת המתקבלת מהם דינה כמו המקור האסור", קובע הרב אריאל.

הרב אריאל חולק על הרב צבי רייזמן המתיר בשר מתורבת, בין היתר משום שהתא הראשוני מתחלק ומתרבה ומתבטל ברוב התאים החדשים שהתרבו ממנו, והתוספת מרובה על העיקר פי כמה וכמה. ואם הבשר המתורבת מיוצר בחו"ל, מן הסתם הביטול נעשה ע"י נוכרים ולשם נוכרים, ואין בכך משום ביטול איסור לכתחילה, והוא כשר. הרב רייזמן הביא את תשובת הרדב"ז שאוסר לקנות מגוי איסור שהתערב ברוב היתר משום שעצם הקנייה ממנו נחשבת לביטול איסור לכתחילה, ואת הפוסקים המובאים בדרכי-תשובה (קיח, אות כ) שמתירים, והכריע כדעתם.

כאמור, התהליך הנוכחי מתבסס על בשר מן החי שאסור באכילה, וזו הנקודה המרכזית שעליה נשען הרב אריאל באוסרו בשר זה. לדבריו, הפתרון לכך הוא ליטול תאים מבעל חיים כשר לאחר שחיטתו כהלכה בעודו מפרכס. ובגמרא במסכת שבת קכח,א מבואר שאומצא, דהיינו בשר חי, מותר גם ללא מליחה, וכך גם נפסק בשו"ע. לפיכך פוסק הרב אריאל כי מותר לאכול בשר חי בהדחה בלא מליחה, ובלבד שלא יהא בו חוטין שדם בהם, שהדם שבחוטין נחשב ככנוס ועומד בכלי. ניתן אפוא ליטול תאים מבשר חי שאין בהם חוטי דם מיד לאחר שחיטה ולהשתמש בהם לצורך ייצור בשר מתורבת.

למאמרו של הרב אריאל מצורפת גם תגובתו של הרב רייזמן, אשר משיב למאמרו של הרב אריאל ומציין כי לדעתו ייצור מתא איננו נחשב כלל כבעל-חי, ואין בו שום 'בשריות'.