תיקון 190 לפקודת מס הכנסה –מכירים?

אם המונח 'תיקון 190 לפקודת מס הכנסה' לא אומר לכם דבר, אתם לחלוטין לא לבד, אבל אתם הופכים למיעוט הולך וקטן של אנשים.

עופר מ. כהן , ט"ו בתמוז תשע"ו

פקודת מס הכנסה
פקודת מס הכנסה
shutterstock

אם המונח 'תיקון 190 לפקודת מס הכנסה' לא אומר לכם דבר, אתם לחלוטין לא לבד, אבל אתם בהחלט הופכים למיעוט הולך וקטן של אנשים שטרם גילו את אחד התיקונים המעניינים בעולם החיסכון לטווח ארוך.

כחלק מהתיקון נפתחה האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל, ולמשוך אותם כבר מגיל 60 כקצבה חודשית פטורה ממס או במשיכה חד פעמית (באמצעות היוון קצבה מוכרת) במס בגובה 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי במקום 25% מס ריאלי כפי שקיים באלטרנטיבות אחרות. תיקון הינו תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012.

אז מה זה בדיוק היוון קצבה מוכרת בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

על פי התיקון, יכול כל עמית להפקיד סכום של כסף בכל קופת גמל שיבחר, ובהגיעו לגיל 60 יוכל למשוך את הכסף שנחסך בתוספת הרווח שנצבר בחשבונו, בשתי צורות אפשריות:

  • קצבה מוכרת חודשית פטורה ממס.
  • משיכה חד פעמית, חלקית או מלאה (באמצעות היוון קצבה מוכרת), של כספי הקרן והתשואה, בניכוי מס בגובה 15% נומינלי על מרכיב הרווח היחסי. יש לשים לב כי אפשרות זו כפופה למספר תנאים נוספים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי וביניהם, גיל העמית (60 ומעלה כאמור) וקבלת קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית בהתאם להוראות הדין. תיקון זה מציע למעשה הזדמנות פיננסית מעניינת נוספת של גיוון ערוצי משיכת הכספים: ערוץ קצבה וערוץ משיכה חד פעמית על ידי היוון קצבה מוכרת.

הזדמנויות חדשות בעולם החיסכון לטווח הארוך

בניגוד לתיקונים שונים המיושמים בעולם החיסכון וההשקעות ושהשפעתם ניכרת בשוליים בלבד, היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הוא מהלך שפותח הזדמנויות חדשות בעולם קופות הגמל. עולם קופות הגמל מציע שורה של יתרונות משמעותיים על פני ערוצי חיסכון והשקעה אלטרנטיביים:

  • דמי ניהול – דמי ניהול נמוכים ביחס לאלטרנטיבות אחרות.
  • הלוואה כנגד חיסכון – אפשרות לקבלת הלוואה בתנאים אטרקטיביים כנגד הכספים שנחסכו בקופה.
  • דחיית מס בעת מעבר בין מסלולי השקעה – אפשרות להעברת כספי החיסכון בין מסלולי השקעה וללא אירוע מס.
  • פיזור השקעה נרחב – גמישות בהשקעת הכספים בערוצים מגוונים לרבות נכסים לא סחירים כדוגמת נדל"ן, קרנות גידור ואשראי.
  • מיסוי (היוון קצבה מוכרת) – תשלום מס מופחת בגובה 15% נומינלי על מרכיב הרווח היחסי במשיכה חד פעמית במקום תשלום מס ריאלי בגובה 25% כפי שקיים באלטרנטיבות אחרות.

העברה בין דורית – אפשרות משיכת הכספים המיועדים לקצבה מוכרת על ידי הזכאים ללא מס במקרה של פטירת החוסך לפני גיל 75.אפשרות משיכת הכספים המיועדים לקצבה מוכרת בניכוי מס בשיעור של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי במקרה של פטירת החוסך לאחר גיל 75.

היוון קצבה מוכרת בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים

ביצוע משיכה חד פעמית (באופן של היוון קצבה מוכרת) מקופת הגמל בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה כפוף לעמידה בתנאים שונים, לרבות: גיל העמית הינו 60 ומעלה והעמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית כהגדרתה בחוק. נכון לשנת 2016 סכום הקצבה המזערית עומד על סך 4,418 ₪.

שיעור מס מופחת בגין הרווחים

קופות הגמל הן למעשה מכשיר פיננסי המאפשר יצירת רווח באמצעות מסחר והשקעה לטווח ארוך.

רווח על הנכסים נוצר כתוצאה ממכירה או מימוש של נכס (נכס נדל"ן, נייר ערך, מטבע חוץ וכדומה). הרווח לצורך מיסוי מוגדר בשני סוגים עיקריים:

  • רווח נומינאלי – הפער בין סכום ההשקעה/קניה של הנכס, ובין סכום המימוש/מכירה של הנכס, ללא התחשבות בשינויים במדד המחירים לצרכן.
  • רווח ריאלי – הפער כאמור, תוך התחשבות בשינויים במדד המחירים לצרכן.

בעת משיכה חד פעמית בדרך של היוון קצבה מוכרת מקופת הגמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, יוטל מס בשיעור של 15% בלבד מהרווח הנומינאלי.

הערות משפטיות

האמור בכתבה זו כפוף לתנאים נוספים ולהוראות ההסדר התחיקתי, כפי שיחולו מעת לעת.

תשלום מס בשיעור של 15% נומינלי כאמור לעיל, יהווה הטבה או יתרון בכפוף לשיעורי אינפלציה ותשואות מסוימים.

אין באמור כדי להחליף ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.
אין באמור כדי למצות ו/או להחליף את הוראות פקודת מס הכנסה ו/או חוק קופות הגמל ו/או הוראות כל דין.