קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

כארבעים מאמרים בחוברת "מבית מדרשנו" מאת תלמידי ישיבת מרכז הרב, כולם אסיף של קיץ אחד.

הרב יואל קטן , י"ב באלול תשע"ו

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

מבית מדרשנו.

אסופת מאמרים על מסכת בבא בתרא,

חלק ב.

יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת מרכז הרב.

זמן קיץ תשע"ו. פנימי. ירושלים, ישיבת מרכז הרב,

תשע"ו. 416 עמ'

(7310119‑054)

ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א מקשר בין חוסר האפשרות לשיר את שיר ה' בימי החורבן על אדמת נכר ובין החיוב לשיר את שיר ה', שיר עמל התורה, בימי שיבת התורה לאדמת הקודש בדורנו. ואין נחמה גדולה מזו על החורבן שהיה, ואין הכנה גדולה מזו לימים הגדולים שאנו מצפים להם.

החוברת פותחת במאמר של אחד מוותיקי הר"מים בישיבה, הרב חיים שטיינר שליט"א, בענייני מוחזקות בקרקע ומיטלטלין, ולקראת סופה מופיע מאמר מעמיק של אחד מחשובי הלמדנים בישיבה, ר' אחיקם קשָת, בעניין מעמדה ההלכתי של בעלות מופשטת כשל כחברה בע"מ ודומותיה. אמנם לדעתו רוב הפוסקים מתייחסים לחברה בע"מ כשותפות מוגבלת ולא כבעלות מופשטת.

*****

פירוש לתהלים לרבנו יוסף חיון, ראש רבני ליסבון.

יוצא לאור על פי כתבי יד עם מבוא, הערות וביאורים מאת הרב יוחנן קאפח.

ירושלים, מוסד הרב קוק,

תשע"ו. 36+תרסה עמ'

(6526231‑02)

רבי יוסף חיון היה מגדולי הרבנים בספרד ובפורטוגל בדור הגירוש, תלמידו של רבי יצחק קנפנטון "גאון קסטיליה" ורבם של ר"י אברבנאל ורבי יוסף יעבץ ועוד רבים.

מהערכתם של התלמידים ניתן להכיר מי היה הרב, אבל רק שרידים נותרו מחיבוריו ההלכתיים והפרשניים. לכן חשיבות כפולה ומכופלת יש בהקמת שם ושארית ליהודי גדול זה, מנהיגם של יהודי פורטוגל בימים הנוראים שבין גירוש ספרד לגירוש פורטוגל.

הפירוש הרחב על תהילים, שנדפס במקוטע פעם אחת בסלוניקי בשנת רפ"ב, מתבסס על דברי חז"ל והמפרשים שהיו לפניו, על כתבי הרמב"ם וגדולי הדקדוק, אם כי המחבר לא טרח לציין בקביעות את מקורותיו והשאיר זאת למהדיר החרוץ והדייקן.

*****

אוצר ההדר.

הלכות ארבעת המינים.

מדריך הלכתי ומעשי לקניית ארבעת המינים.

בתוספת קונטרס מראה ההדר להמחשת הדינים.

הרב יוסי ברינר.

ירושלים, אוצר התורה, תשע"ו. רכא עמ'

(6905948‑054)

הרב ברינר הוא תלמיד חכם רב פעלים, מחנך ומחבר ומנהל אתר תורני ועוד.

במשך שנים עסק בתקופת החגים במכירת ארבעת המינים, והוא מכיר את המציאות מקרוב, כולל התקלות ואי ההבנות. בנושא הזה המורים מרובים והיודעים מעטים, ולכן כה חשוב להסביר את הדברים למעשה, איך הם מתקיימים בפועל.

הוא מתאר גם פטנטים שונים, חלקם לגיטימיים ברמת הסוחר וברמת הלוקח, וממליץ מאוד שלא לקנות אתרוגים בקופסאות סגורות. הוא מבהיר את זיהוי המינים ואת שיעורם ואת דיניהם המיוחדים, מציג את דיני גזול ושאול וקניין ושמיטה והידור, עם הרחבות בעניין זני האתרוגים והמידות ההלכתיות והחוטם והתיומת ועוד, ומסיים בפרק יפהפה על דיני והנהגות נטילת לולב במקדש ובמדינה. בסוף הספר מצורף קונטרס ובו צילומים והמחשות ממוחשבות. מלאכה מושלמת.

wso.shaalvim@gmail.com