פער בהישגים בין דוברי עברית לערבית

דוח בינלאומי: ישראל נמצאת במקום 16 מתוך 39 במתמטיקה ומקום 19 במדעים. גדל הפער בין דוברי עברית לדוברי ערבית.

ערוץ 7 , כ"ח בחשון תשע"ז

פער בהישגים בין דוברי עברית לערבית-ערוץ 7
אילוסטרציה
thinkstock

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מתכבדת להציג את הממצאים העיקריים בישראל ממחקר "טימס" 2015 הנערך על ידי הארגון הבין-לאומי להערכת הישגים בחינוך, במחזוריות של אחת לארבע שנים.

מטרת מחקר טימס היא להעריך את הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים, ואת ההקשר החינוכי של הוראת מקצועות אלו ב-39 מדינות. ישראל משתתפת באופן מלא במחקר החל משנת 1999.

המחקר בישראל נערך בחודשים אפריל-מאי 2015 בקרב מדגם מייצג של 5,512 תלמידי כיתות ח' מ-200 בתי ספר (לא כולל מוסדות חרדים וחינוך מיוחד).

לאורך השנים, הישגי התלמידים בישראל במחקרי טימס השתפרו. במחזור המחקר הנוכחי, מחזור 2015, בכל אחד מתחומי הדעת (מתמטיקה ומדעים) לא חל שינוי מובהק בממוצעי ההישגים של תלמידי ישראל, בהשוואה לממוצעי ההישגים במחזור המחקר הקודם – מחזור 2011.

בדומה למחזור המחקר 2011, בשני תחומי הדעת (מתמטיקה ומדעים), הישגי התלמידים בישראל גבוהים מממוצע ההישגים הבין-לאומי של המדינות שהשתתפו במחקר. זאת ועוד, שיעורי התלמידים המצטיינים בישראל הם מן הגבוהים מבין המדינות המשתתפות. ברם, שיעורי התלמידים המתקשים גבוהים אף הם, בשני תחומי הדעת. עוד נמצא כי פיזור הציונים בישראל הוא מהגדולים ביותר מבין המדינות המשתתפות.

בדומה למחזורי מחקר קודמים, נרשמו פערים ניכרים בהישגים בין תלמידים ממגזרים שונים: הישגיהם של תלמידים דוברי עברית גבוהים מאלו של תלמידים דוברי ערבית, ובכל מגזר שפה בנפרד ההישגים גבוהים יותר ככל שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר.

מגמות בהישגי תלמידי ישראל לאורך שנים

במחזור טימס 2015 ממוצע ההישגים של תלמידי ישראל במתמטיקה עומד על 511 נקודות וממוצע ההישגים במדעים עומד על 507 נקודות.

בהשוואה למחזור טימס 1999 (הראשון בו השתתפה ישראל), במחזור 2015 נרשמה עלייה גדולה בממוצע הישגי התלמידים בישראל: במתמטיקה עלייה של 45 נקודות ובמדעים עלייה של 39 נקודות.

בהשוואה למחזור טימס 2011 (הקודם בו השתתפה ישראל), במחזור 2015 לא חל שינוי מובהק בממוצע הישגי התלמידים בישראל בשני התחומים שנבדקו.

הישגי תלמידי ישראל במבט בין-לאומי

הן במתמטיקה והן במדעים, ממוצע ההישגים של תלמידי ישראל גבוה מהממוצע הבין-לאומי של המדינות שהשתתפו במחקר. ישראל ממוקמת בחצי העליון של מדרג המדינות על פי ממוצע הישגי תלמידיהן (מקום 16 במתמטיקה ו-19 במדעים, מתוך 39 מדינות).

שיעורי התלמידים המצטיינים בישראל הם מן הגבוהים מבין המדינות המשתתפות. במדרג המדינות על פי שיעור המצטיינים, ישראל נמצאת במקום השמיני במתמטיקה ובמקום התשיעי במדעים. מאידך, שיעורי התלמידים המתקשים גבוהים אף הם, ודומים בגודלם לערכי החציון הבין-לאומי (מקום עשרים במדרג המדינות על פי שיעור המתקשים).

בשני תחומי הדעת, פיזור הציונים בישראל הוא מן הגדולים ביותר מבין המדינות המשתתפות.

הישגי תלמידי ישראל במבט פנים-ישראלי

נרשמו פערים ניכרים, בשני תחומי הדעת, בהישגי תלמידים מקבוצות אוכלוסייה שונות בישראל:

מגזר שפה – הישגיהם של תלמידים דוברי עברית גבוהים בהשוואה לתלמידים דוברי ערבית. במחקר הנוכחי נמצאו פערים גדולים של כ-70 נקודות בממוצעי ההישגים במתמטיקה ובמדעים לטובת תלמידים דוברי עברית.

רקע חברתי-כלכלי – ככל שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר, כך ההישגים גבוהים יותר. קיימים פערים גדולים מאוד של כ-110 נקודות (בקרב דוברי עברית) ושל כ-130 נקודות (בקרב דוברי ערבית) בממוצעי ההישגים בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה לאלו מרקע חברתי-כלכלי נמוך. כשמשווים תלמידים מאותה קבוצת רקע חברתי-כלכלי הפערים בממוצעי ההישגים בין דוברי עברית ודוברי ערבית מצטמצמים במידה ניכרת.

מגדר – בקרב תלמידים דוברי עברית לא נמצאו פערים מובהקים בין בנים ובנות, בעוד שבקרב תלמידים דוברי ערבית נמצא שהישגי הבנות גבוהים מהישגי הבנים, בעיקר במדעים.