חרדים ביריד תעסוקה. ארכיון
חרדים ביריד תעסוקה. ארכיוןפלאש 90

משרד האוצר מפרסם היום (שני) סקירה שבועית, העוסקת באופן ממוקד בסוגיית התעסוקה בקרב גברים חרדים.

באוצר מציינים כי סוגיית התעסוקה של האוכלוסייה החרדית תפסה מקום מרכזי בשיח הציבורי ובקרב מעצבי המדיניות. זאת משום ששיעורי התעסוקה של החרדים, הן של הגברים והן של הנשים, היו נמוכים מאד ובשל הגידול הדמוגרפי הצפוי של אוכלוסייה זאת.

מתחילת שנות האלפיים החלו יוזמות מגוונות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה: מסלולים ייעודיים לשירות צבאי ואזרחי; תמיכה בהכשרה מקצועית וברכישת השכלה גבוהה; ומרכזי הכוון, ייעוץ תעסוקתי וסיוע בהשמה. מעבר לכך, נבנה מערך תמריצים כלכליים לעידוד תעסוקת החרדים.

אולם, בעוד שתכניות אלו הניבו הצלחה מרשימה ומהירה בשילוב הנשים החרדיות בשוק העבודה – הנשים החרדיות עברו כבר בשנת 2012 את יעד התעסוקה הממשלתי לשנת 2020 (63%) ומתקרבות בקצב מהיר לשיעור התעסוקה של הנשים היהודיות הלא חרדיות – השיפור בתעסוקת הגברים החרדים איטי יותר ונותר רחוק מהיעד הממשלתי.

שיעור התעסוקה של הגברים החרדים עומד כיום על 51%, רחוק בכ-12 נקודות אחוז מהיעד הממשלתי (גם כן 63% בשנת 2020), והפער בינם ובין הגברים היהודים הלא חרדים נותר גבוה במיוחד (כ-37 נקודות אחוז).

באוצר מציינים במסגרת הסקירה, כי העלייה בתעסוקת הגברים החרדים שנרשמה מאז תחילת שנות האלפיים נבלמה בשנה וחצי האחרונות.

שיעור התעסוקה של הגברים החרדים נמוך במיוחד בגילאי 25-34. עם זאת, עיקר העלייה בשיעור תעסוקת הגברים החרדים בשנים האחרונות הוא בקבוצת גיל זו ובגילאי 35-44.

לגברים החרדים העדפות ותועלות שונות וערך נמוך מעבודה, הן ביחס לגברים יהודיים לא חרדים והן ביחס לנשים חרדיות. עובדה זאת היא הסבר אפשרי אחד להצלחה המועטה יחסית (בהשוואה לנשים החרדיות) בשילובם בשוק העבודה.

עם זאת, קיימת שונות גבוהה בשיעורי התעסוקה בערים החרדיות, כאשר בחלקן חלה עליה מרשימה בשיעור התעסוקה. השונות אינה מוסברת מהבדלים בגילאים, אלא במאפיינים אחרים של האוכלוסייה והמקום. כך למשל, נמצא מתאם בין שיעור התעסוקה, שיעור הניגשים לבגרות והזרם החרדי אליו משתייכים תושבי העיר.

בעשור וחצי האחרונים חלה עליה בשיעור התעסוקה של הגברים החרדים. מגמת העלייה התחזקה מאד בין הרבעון האחרון לשנת 2014 ועד סוף שנת 2015, ומאז חלה בלימה (ואף ירידה קלה) בשיעור התעסוקה, שעמד ברבעון השני לשנת 2017 על 50.9%. שיעור זה נמוך בכ-37 נקודות אחוז משיעור התעסוקה של הגברים היהודים הלא חרדים.

באוצר מעלים את האפשרות שהגורמים שהשפיעו על בלימת המגמה החיובית נובעים משינויים במערך התמריצים שחלו בתקופה זו, ובהם, בין היתר, ביטול מבחן התעסוקה במבחני הסבסוד של מעונת יום.

שיעור התעסוקה של הגברים החרדים ברבעון השני לשנת 2017 רחוק בכ-12 נקודות אחוז מהיעד הממשלתי לשנת 2020 (63%). שמירה על קצב גידול בשיעור התעסוקה הדומה לזה שחל בחמש השנים האחרונות יוביל לכך שהיעד הממשלתי יושג לא לפני שנת 2030. עם זאת, קיים חשש שקצב הגידול בשיעור התעסוקה לא צפוי להישמר בשנים הקרובות, וראייה לכך היא הבלימה שחלה בשנתיים האחרונות.