שר התקשורת: התאגיד - בזבוז כספי ציבורטל סיגרון, רדיו דרום

צילום: טל סיגרון, רדיו דרום